Стратегия за развитие на училището от 2020/2021 до 2023/2024

Правилник за дейността на СУ „Христо Смирненски“

План контролна дейност – Директор

План контролна дейност – заместник – Директор

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

Правилник за вътрешния трудов ред

Учебни Планове

План Целодневна Организация на учебния ден

План за работата на Училищната комисия по БДП

Индивидуални учебни планове

Планове на методическите обединения

Планове училищни комисии

План за квалификационна дейност

Програма за гражданско, екологично и интеркултурно образование

Правилник за безопасни условия на труд

План на комисията за безопасни условия на труд

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи

Спортен календар

Заповед за пропускателния режим

Заповед форми на обучение

Заповед и стратегия за работа при COVID – 19

Заповед и правила за ползване на дигитална платформа

Заповед и правила за валидиране

Безопасност

Протокол за почивстване и дезинфекция

Дейности по превенция в риск от отпадане

Програма за взаимодействие със семейството

Програма за повишаване резултатите от образователно – възпитателната дейност

 

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]