Стратегия за развитие на училището от 2020/2021 до 2023/2024

Правилник за дейността на СУ „Христо Смирненски“

План контролна дейност – Директор

План контролна дейност – заместник – Директор

Образование в условията на COVID-19 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Правила за обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19

Правила за организиране на работата през учебната 2020/2021 в условията на COVID-19

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

Вътрешен трудов ред

Учебни Планове

План Целодневна Организация на учебния ден

План за работата на Училищната комисия по БДП

Индивидуални учебни планове

Планове на методическите обединения

Планове училищни комисии

План за квалификационна дейност

Програма за гражданско, екологично и интеркултурно образование

Правилник безопасни условия на труд

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи

План за откриване и безопасност на учебната 2020/2021 в условията на COVID 19

Спортен календар

Заповед форми на обучение

Безопасност

Протокол за почивстване и дезинфекция

Дейности по превенция в риск от отпадане

Програма за взаимодействие със семйството

Продрама за повишаване резултатите от образователно – възпитателната дейност