Учебна 2023/2024 година

Стратегия за развитието на училището за периода от 2023 до 2028 година

План за действие и финансиране на мерките по Стратегията за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен комплексен план за дейността на училището

Годишен план контролна дейност – Директор

Годишен план контролна дейност – заместник – директор

Правилник за вътрешния трудов ред

План за подобряване на образователната среда

План за работа с родителите

Годишна училищна програма за Целодневна Организация на учебния ден

План за работата на Училищната комисия по БДП

Планове на методическите обединения 2023/2024

Планове училищни комисии

План за квалификационна дейност

Програма за гражданско, екологично и интеркултурно образование

Правилник за безопасни условия на труд

План на комисията за безопасни условия на труд

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи

Спортен календар

Заповед за пропускателния режим

Правила за валидиране

Програма за повишаване резултатите от образователно – възпитателната дейност

Мерки за повишаване качеството на образованието

Процедура и вътрешни правила за извиняване на отсъствия

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Тематичен план на заседанията на ПС

Училищен план за откриване на учебната година

Алгоритъм за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

Вътрешни правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние

График на учебното време

Дневно разписание

Организация на учебния ден

Етичен кодекс на училищната общност

Заповеди

Учебна 2022/2023 година

Стратегия за развитие на училището от 2020/2021 до 2023/2024

Правилник за дейността на СУ „Христо Смирненски“

План контролна дейност – Директор

План контролна дейност – заместник – Директор

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

Правилник за вътрешния трудов ред

Учебни Планове

План Целодневна Организация на учебния ден

План за работата на Училищната комисия по БДП

Индивидуални учебни планове

Планове на методическите обединения

Планове училищни комисии

План за квалификационна дейност

Програма за гражданско, екологично и интеркултурно образование

Правилник за безопасни условия на труд

План на комисията за безопасни условия на труд

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи

Спортен календар

Заповед за пропускателния режим

Заповед форми на обучение

Заповед и стратегия за работа при COVID – 19

Заповед и правила за ползване на дигитална платформа

Заповед и правила за валидиране

Безопасност

Протокол за почивстване и дезинфекция

Дейности по превенция в риск от отпадане

Програма за взаимодействие със семейството

Програма за повишаване резултатите от образователно – възпитателната дейност

 

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]