Завръщане на учениците в присъствена форма на обучение

За периода от 29.11. до 03.12.2021г. включително – присъствено се обучават учениците от
начален етап Іа, Іб, ІІа, ІІб, ІІIа, ІVа, ІVб;
първи гимназиален етап VІІIа, VІIІб, IХа, IXб клас;
втори гимназиален етап Xa, Xв, ХІа,ХІб клас;

Присъствено обучение и ОРЕС

Във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването №РД 01- 890/3.11.2021 г. т. 20, буква „а“ и Заповед №РД 01-911/08.11.2021 г., Заповед на министъра на образованието и науката № РД 09-4247/08.11.2021 г. за организиране на дейностите по възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас.

Възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО МЕРКИ, ПРАВИЛА И ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Мерки и график ОРЕС

ОТ 12.11.2021 Г. ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ І ДО ХІІ КЛАС

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

СУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ГУЛЯНЦИ ПОЛУЧИ ТРАКТОР HATTAT C3080

Към статията

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Учебен процес

ВАЖНО !!! - график ОЕСР

КЪМ СЪОБЩЕНИЕТО

Преустановяване на присъствена форма и преминаване към ОЕСР

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Правила за обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19

Към правилата

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

КЪМ СЪОБЩЕНИЕТО

СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" Гр. Гулянци

ИСТОРИЯ