За периода от 29.11. до 03.12.2021г. включително – присъствено се обучават

За периода от 29.11. до 03.12.2021г. включително – присъствено се обучават учениците от начален етап Іа, Іб, ІІа, ІІб, ІІIа, ІVа, ІVб; първи гимназиален етап VІІIа, VІIІб, IХа, IXб клас; втори гимназиален етап Xa, Xв, ХІа,ХІб клас; Присъствените занятия да се провеждат при стриктно спазване на Насоки заработа през учебната 2021/2022 година в условията на […]

Read More