В своята история СУ „Христо Смирненски град Гулянци, отбелязва стабилно развитие, като непрекъснато се стреми към издигане престижа на учебното заведение и създаване на имидж на училище, желано от учениците, като същото все по – пълно да се приобщава към високите изисквания за качествено европейско образование и професионална подготовка.

Съобразявайки се с регионалната и общинска стратегия за развитие, с нарасналия интерес на бизнеса към подготовка на квалифицирани изпълнителски кадри от една страна и от друга високата безработица в общината и липсата на средства на родители за обучение на децата им в друго населено място, педагогическия колектив, прави предложение за разкриване на паралелка „Трайни насаждения“ с професия – „Техник – растениевъд“ със срок на обучение от 5 години.

Училището си поставя задачата да задоволява нуждите на региона от селскостопански специалисти, поради земеделския характер на този край.

Това наложи педагогическият колектив да кандидатства по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ по дейност 1 „Модернизиране на материално – техническата база“.

Основната цел на програмата е създаване на модерна материална – техническа база на гимназията – оборудване с трактор за провеждане на обучения по кормилна практика категория „Твк“ в съответствие с изискванията за сигурност, безопасност и комфорт и псотигане на по – успешна професионална реализация на учениците.