Стратегия за развитието на училището за периода от 2023 до 2028 година

Стратегия за развитие на училището от 2020/2021 до 2023/2024

Програма за превенция на ранното напускане на училище

График консултации 2-ри срок

График за консултации с родители и ученици (втори час на класа)

График за контролни работи втори учебен срок

График за класни работи втори учебен срок

Правила за използване на единна платформа за дигитално обучение

Правила за обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19

Правила за организиране на работата през учебната 2020/2021 в условията на COVID-19

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

Учебни Планове

Стратегия с мерки и правила в условията на COVID – 19

Индивидуални учебни планове

Планове на методическите обединения

Планове училищни комисии

План за контролна дейност на заместник – директора по учебната дейност

Правилник за дейността на училището и заповед за утвърждаването му

Правилник за вътрешен трудов ред

План БДП и заповедта за утвърждаването му

Етичен кодекс, правилник и план за дейността на комисията по колегиална етика и заповедта заутвърдаване

Годишна учебна програма ЦДО и заповедта за утвърждаването ѝ

План за работа на комисията за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд и заповедта за утвърдаването му

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и заповед за утвърждаването ѝ

Заповед за определяне на групи и учители ЦДО

Заповед за определяне на класни ръководители

Заповед за провеждането на входящ контрол за учениците от 2 до 12 клас, за проверка на знанията

Заповед за утвърждаване на формите на обучение

Заповед за придружаващи учители и възпитатели на пътуващите ученици

Дневно разписание и заповедта за утвърждаването му

Процедура и вътрешни правила за извиняване на отсъствията на учениците и заповедта за утвърждаването ѝ

План за квалификационна дейност

Годишен коплексен план за работа и заповедта за утвърждаването му

Заповед за осигуряване сигурността, обществения ред и пропусквателният режим

Програма за подобряване на образователна среда

План за контролна дейност на заместник – директора

Спортен календар

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Програма за повишаване резултатите от образователно – възпитателната дейност

Правила за валидиране на резултати от обучение

Заповед разписание 1 учебен срок

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване качестовото на образованието