2021-2022

Стратегия за развитие на училището от 2020/2021 до 2023/2024

План контролна дейност – Директор

Правила за обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19

Правила за организиране на работата през учебната 2020/2021 в условията на COVID-19

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

Учебни Планове

План Целодневна Организация на учебния ден

Индивидуални учебни планове

Планове на методическите обединения

Планове училищни комисии

План за откриване и безопасност на учебната 2020/2021 в условията на COVID 19

Протокол за почивстване и дезинфекция

Дейности по превенция в риск от отпадане

Образование в условията на COVID-19 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Заповед комисия за изготвяне на седмичното разписание

План за контролна дейност на заместник – директора по учебната дейност

Правилник за дейността на училището и заповед за утвърждаването му

Правилник за вътрешен трудов ред

План БДП и заповедта за утвърждаването му

Етичен кодекс, правилник и план за дейността на комисията по колегиална етика и заповедта заутвърдаване

Годишна учебна програма ЦДО и заповедта за утвърждаването ѝ

План за работа на комисията за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд и заповедта за утвърдаването му

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и заповед за утвърждаването ѝ

Заповед за определяне на групи и учители ЦДО

Заповед за определяне на класни ръководители

Заповед за провеждането на входящ контрол за учениците от 2 до 12 клас, за проверка на знанията

Заповед за утвърждаване на формите на обучение

Заповед за придружаващи учители и възпитатели на пътуващите ученици

Дневно разписание и заповедта за утвърждаването му

Процедура и вътрешни правила за извиняване на отсъствията на учениците и заповедта за утвърждаването ѝ

План за квалификационна дейност

Годишен коплексен план за работа и заповедта за утвърждаването му

Заповед за осигуряване сигурността, обществения ред и пропусквателният режим

Програма за подобряване на образователна среда

План за контролна дейност на заместник – директора

Спортен календар

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Програма за повишаване резултатите от образователно – възпитателната дейност

Правила за валидиране на резултати от обучение

Заповед разписание 1 учебен срок

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване качестовото на образованието