В  СУ ”Христо Смирненски” гр. Гулянци , съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност,  се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от I до ХII клас.   Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика,  миналия опит на ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика се проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Обобщаването на резултатите показа, че учениците имат желание да участват в извънкласни форми. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления: „Дигитална креативност“, „Математика“, „Природни науки”, „Технологии“ и „Изкуства и култура“ и „Спорт“.

На педагогически съвет в съответствие с желанията на учениците и приоритетите в обучението, които педагогическия колектив счита за важни бяха предложени следните групи за занимания по интереси през 2 срок на учебната 2018/19 г.:

             1.Занимателна математика
             2.Математиката забавна и интересна
             3.Малки тенисисти
             4.Млад изследовател
             5.Приказен свят
             6.Математиката около нас
             7.Математиката в мен
             8.Здравословно хранене
             9.Интерактивен графичен дизайн
             10.Камерен състав
             11.Художествено слово
             12.Аз и математиката
             13.Художествено слово
             14.Футбол
             15.Растенията около нас
             16.Да бъдем отговорни към околната среда
            17.Приятели с руския език
            18.Химията и аз
             19.Млад огнеборец