СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ИНФЕКЦИЯ

 1. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ И ПРОВЕТРЯВАНЕ
   Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната)
  влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително
  дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори,
  парапети, уреди, екрани;
   Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на
  потвърден случай на COVID-19 – от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в
  зависимост от обектите;
   Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по
  график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни
  салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна
  хартия;
   Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници,
  мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие;
   Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;
   Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по
  време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните
  условия;
 2. ЛИЧНА ХИГИЕНА
   Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;
   Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в
  класни стаи, кабинети и други помещения в сградата на училището;
   Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;
   Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно
  подготвяне на дезинфекционните разтвори в училището.
 3. НОСЕНЕ НА ЗАЩИТНА МАСКА ЗА ЛИЦЕ

3.1. Всички ученици от V до VII клас, както и целият педагогически и
непедагогически персонал в училищата, носят защитна маска за лице по
време на престоя и обучението им в училищата.
3.2. Децата от предучилищната група и учениците от началния етап (I-IV
клас) задължително носят защитна маска за лице извън класната стая – при
влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и други общи
помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и
персонал.
3.3. Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна
маска за лице и в класната стая от пристигането им в училище до
приключване на изследването на ученика с бърз антигенен тест и отчитане
на отрицателен резултат от теста – в дните на изследване.
3.4. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно
от техните родители, а за учителите – от училищата. Училищата осигуряват
защитни маски за лице и в случаите, когато учениците нямат такива или не
са подходящи за ползване.

3.5. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се
допуска в следните случаи:
а) в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;
б) за децата от предучилищната група по време на провеждане на
педагогическите ситуации;
в) за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;
3.6. При желание на родителите, децата от предучилищната група или
учениците от начален етап (I-IV клас), могат да носят защитни маски за лице
по време на целия им престой в училище.

 1. В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА СЕ
  ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
  НЕОБХОДИМАТА ДИСТАНЦИЯ:
  4.1. Определяне на отделна класна стая за всяка паралелка, при което учителите се
  местят, а учениците – не;

4.2. Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната
обстановка позволява това;
4.3. Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч.
и препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение;

 1. ВХОД, СТЪЛБИЩА И КОРИДОРИ
  5.1. Пропускателен режим на входа се осъществява от дежурните учители и
  охраната Георги Чекарлиев:
  5.2. Придвижване по коридорите да е еднопосочно;
 2. ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
  6.1. Извършва се по утвърдения график, без струпване на ученици, при
  спазване на дистанция и осъществяване на контрол от учителите и класните
  ръководители;
  6.2. Да се обособят зони за хранене за отделните паралелки включително и в
  класните стаи;
  6.3. Предоставяне на закуските по линия на Държавен фонд „Земеделие“ при
  спазване на здравните изисквания и недопускане на смесване на паралелки.
 3. УЧИЛИЩЕН ДВОР
  7.1. Да не се допускат външни лица в дворовете в рамките на учебния ден,
  които нямат зелен сертификат;
  7.2. Да се определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;
  7.3. Да се провеждат повече занятия на открито, когато е възможно;
 4. УЧИТЕЛСКА СТАЯ И КОМУНИКАЦИЯ
  8.1. Престой на учителите в учителската стая само при непосредствена
  необходимост;
  8.2. Приоритетно осъществяване на комуникацията в електронна среда,
  спазване на изискванията за физическа дистанция и носене на защитни
  маски при необходимост от пряка комуникация;
  8.3. Комуникация с родителите предимно чрез телефонни разговори,
  индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка и при
  спазване на изискванията на МЗ;

8.4. Провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на
ученическия съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна
среда, а при нужда от пряка комуникация – в по-голямо помещение, което
гарантира спазване на правилата на МЗ.

 1. ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
  9.1. Часовете по физическо възпитание и спорт и спортни дейности се
  провеждат на открито. Когато това е невъзможно, занятията се провеждат в
  класните стаи. Организират се дейности по преценка на учителя.

Пропускателен режим:

 1. В сградата на училището не се допускат:
  1.1. Родители и външни посетители в сградата на институцията;
  1.2. Ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване или
  отрицателен резултат от лабораторно изследване, и чиито родители не са
  изразили съгласие за изследване два пъти седмично;
  1.3. Лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са
  изразили съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в
  училището с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от
  училището, и не разполагат с валиден документ за ваксинация,
  преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване;
  1.4. Лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването
  на учениците.
 2. При неотложна необходимост външни лица да влязат в сградата на училището е
  необходимо да се легитимират и да представят активен зелен сертификат,
  валиден PCR тест или валиден антигенен тест пред дежурния служител, който
  информира директора за целта на посещението и след потвърждение ги допуска
  в сградата на училището със защитна маска на лицето до съответното
  помещение.
 3. Ако е наложително (доказано извършването на услугата не може да бъде
  осъществено до отмяната на извънредната обстановка) служителят, може да

допусне лице в сградата само след потвърждение от директора и да го придружи
до съответното длъжностно лице, което ще обслужи или ще извърши услугата.
Задължително се използват лични предпазни средства (маска и ръкавици ).

 1. След всяко посещение се извършва дезинфекция на всички повърхности, с които
  външните посетители са били в контакт.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 1. Присъственият образователен процес да бъде възстановен при осигурена безопасна
  среда, която включва наличие на условията:
  1.1. Доставени антигенни щадящи тестове за учениците от 1 до 4 клас.
  1.2. Писмено декларирано съгласие на 50% от родителите на ниво паралелка за
  тестване на учениците два пъти седмично/ понеделник и четвъртък/ с неинванзивни
  антигенни тестове или представени документи за преболедуване на COVID 19.
  1.3. Педагогическият и непедагогическият персонал разполага с валиден документ за
  ваксиниране, преболедуване от COVID 19 или отрицателен резултат от проведено
  изследване в лицензирана лаборатория или е дал съгласие за тестване в институцията
  два пъти седмично / понеделник и четвъртък/.
  1.4. Допускане на външни лица в сградата на училището само при представяне на
  валиден ,,зелен сертификат”.
  1.5. На родителите да бъде представена информация за попълването на декларация за
  съгласие по образец за бързите антигенни тестове за децата, които ще бъдат тествани
  два пъти в училището/ понеделник и четвъртък/.
  1.6. За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие
  ще се приемат два дни предварително.
  1.7. Тестването на непедагогическия и педагогическия персонал ще се извършва от
  медицинското лице от 7.30 часа или 40 минути преди започване на учебните занятия,
  след представена декларация за съгласието им.
  1.8. Тестването на учениците по паралелки се извършва в класните стаи от класен
  ръководител и непедагогически и/ или помощен персонал, родители, само при наличие
  на представен валиден ,,зелен сертификат”. Продължителността на тестването е 30
  мин., за което е необходимо преструктуриране на графика на учебните часове.

1.9. За ученици, чиито родители не са представили декларация за съгласие за тестване,
училището организира условия за синхронно или асинхронно обучение.
1.10. Използваните отрицателни тестове за COVID 19 се събират в плътни непрозрачни
чували в неизползваемото помещение до кабинета на медицинската сестра, което
трябва да бъде заключвано, след което се изхвърлят като битови отпадъци в
контейнерите за смет.
1.11. Положителните тестове се събират отделно, в кутии за изгаряне на опасни
отпадъци, за еднократна употреба с обем 10 до запълването им. Същите се съхраняват
от общия работник в склад № 1 намиращ се непосредствено до тоалетните на първия
етаж и в края на кампанията се предават в РЗИ-Плевен, като може да се използва
нелицензиран транспорт.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ДНИТЕ ПОНЕДЕЛНИК И
ЧЕТВЪРТЪК

Следната организация в дните на изследване (понеделник и четвъртък) до края
на кампанията за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни
тестове за CОVID-19.

 1. В дните на изследване ( понеделник и четвъртък) с неинвазивни бързи
  антигенни тестове за CОVID-19, учениците се явяват най – късно 07:50ч.
 2. Учебните занятия в дните на изследване започват в 8:30ч.
 3. Обучението на учениците от начален етап I – IV клас се извършва по следния
  график на часовете в дните на тестване.
   Графикът на часовете за І и ІІ клас на начален етап на основна образователна
  степен в дните на тестване е следния:
  Понеделник и четвъртък
   Час Начало Край
  1 час 08:30 часа 09:05 часа
  2 час 09:25 часа 10:00 часа
  3 час 10:10 часа 10:45часа
  4 час 10:55 часа 11:30 часа
  5 час 11:40 часа 12:15 часа

 В останалите дни – вторник, сряда и петък графикът остава непроменен
съгласно заповед № РД 15-569/14.09.2021 г.
 Графикът на часовете за ІІІ и IV клас на начален етап на основна
образователна степен в дните на тестване е следния:

Понеделник и четвъртък
 Час Начало Край
1 час 08:30 часа 09:10 часа
2 час 09:30 часа 10:10 часа
3 час 10:15 часа 10:55 часа
4 час 11:00 часа 11:40 часа
5 час 11:45 часа 12:20 часа
6 час 12:25 часа 13: 05 часа

 В останалите дни – вторник, сряда и петък графикът остава непроменен
съгласно заповед № РД 15-569/14.09.2021 г.

 1. Продължителност на учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и
  спорт и занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден по
  групи остават непроменени.
 2. Учениците от V – VII клас се обучават онлайн във виртуални класни стаи,
  съгласно заповед № РД 15-81/11.11.2021 г.