Новият Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), който е в сила от август 2016 г., въведе нова форма на обучение за деца и ученици, чиито родители желаят да ги обучават у дома. Става въпрос за т.нар. самостоятелна форма на обучение по желание на ученика или родителя. За разлика от дневната форма, при която децата посещават учебни часове в училище, при самостоятелната форма те получават всички необходими знания в домашна обстановка.

Кой може да се обучава в
самостоятелна форма на обучение?

Според стария закон в свободна форма можеха да се обучават само ученици със здравословни проблеми, с изявени дарби или такива над 16-годишна възраст. Промяната в новия закон е, че възможност да се обучават у дома вече се дава на всички ученици – по желание на ученика или родителя (чл. 112 от ЗПУО). Според чл. 67 от ЗПУО дори родителите на деца в предучилищна възраст могат да изберат тази форма на обучение за децата си. Това, което се изисква от родителите, е да подадат нужните документи в училището, в което е записан ученикът и където ще държи изпити по предметите.

Каква е процедурата по преминаване в
самостоятелна форма на обучение?

След като са решили, че желая да обучават детето си вкъщи, родителите трябва да подадат следните документи до директора на съответното училище:

  • Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученик.
  • Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от ЗПУО.
  • Копие от училищен учебен план, по който се обучава ученикът. (Взема се от училището, към което се обучава ученикът)

След като директорът получи нужните документи, ги внася в съответното Регионално управление на образованието. Важно е да бъдат спазени установените за това срокове, а именно документите да бъдат подадени в РУО до 10 дни преди началото на учебната година или преди началото на втория учебен срок.

В РУО се свиква експертна комисия, която да разгледа постъпилите документи. Тя провежда заседание и след оценка на приложените документи се произнася с решение. По преценка експертната комисия може да проведе събеседване с ученика и/или с родителите относно мотивите за избора на форма на обучение и/или по повод начина и условията, при които ще бъде осъществено обучението. В случай че не са предоставени някои от изискваните документи, експертната комисия уведомява родителите за установения пропуск и определя 5-дневен срок за представянето им. Освен това експертната комисия може да осъществи и посещение в дома на ученика за установяване на достоверността на декларираните обстоятелства за провеждане на обучението. Накрая експертната комисия изготвя доклад, въз основа на който началникът на РУО се произнася със заповед за одобряване или отказ за включване на ученика в самостоятелна форма на обучение, като заповедта се изпраща до родителите и до директора на училището.

Възможно ли е комисията да не разреши ученикът да се обучава в свободна форма на обучение? Да, възможно е в следните случаи:

  1. Родителят не е представил някой от изискващите се документи.
  2. Не е доказано наличие на среда за учене, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на ученика, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие, а в резултат на проведено събеседване или при проверка на място е установено деклариране на неверни обстоятелства.
  3. Избраните методи и подходи не са съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на ученика.