През учебната 2021/2022 година стартира Проект „Активният родител – гарант за успех на всяко дете“ на ЦОИДУЕМ с приоритет Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

В гр. Гулянци се намира единственото за общинския център училище – СУ „Хр. Смирненски“. В него се обучават 444 ученици, които са разпределени в 24 паралелки от І до ХІІ клас, а близо 60 % от тях се самоопределят като представители на етнически малцинства. Пътуващите ученици са общо 131, вкл. 84 до 16 г. възраст. Учениците са от 12 населени места,а 4 близо 60 % от тях са от етнически малцинства. Постигането на качествен образователен процес се реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на ЗПУО. Големият териториален обхват на живеене на възпитаниците на училището е безспорен факт в твърдението,че
училището отговаря на потребностите на подрастващите в търсене на подходящо място за получаване на качествено обучение и професионална реализация. В същото време този факт води и до затруднения при комуникацията и въздействието върху родителите, особено при онези които имат нисък социален и образователен статус. Голяма част от тези ученици допускат голям брой неизвинени отсъствия, не овладяват необходимия минимум знания по предметите от общообразователната подготовка, което води до нисък успех, слаби годишни оценки и допълнителна занимания за покриване на образователните стандарти за съответния клас. Не е малък делът на онези ученици за които се отнасят някой специфични проблеми, отразени в проект предложение, който съответства на целите на национални и областни
планове/ програми и стратегии, вкл. и на Общинска Стратегия/План/Програма, свързана с интеграционните политики, както и на Стратегия за развитие на СУ „ Хр. Смирненски“ и Програма за превенция на ранното напускане на ученици от училище за 2020/2021 учебна година. В проекта „ Активният родител – гарант за успеха на всяко дете“ се включат родители, ученици,учители, образователни медиатори. За по – голям ефект по изпълнение на целите и основните дейности на Приоритет 4 ще бъдат включени и доброволци – ученици от ХІІ клас и студенти, които са с авторитет сред
общността. Целта на проекта е обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда. 

Основна цел на проекта:
Обхващане и задържане в образователната система на учениците от етнически малцинства чрез осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда чрез организиране на различни форми на взаимодействие с родители, включително и като доброволци.

Стратегически цели на проекта:
Обхващане, задържане и реинтеграция на учениците от Средно училище „Христо Смирненски“ – гр. Гулянци, включително и намаляване на броя на необхванатите и учениците в риск от отпадане чрез организиране на алтернативни форми на взаимодействие с родителската общност. Преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи чрез организиране на дейности за работа с родители от мнозинството и такива от етническите малцинства. Увеличаване на мотивацията за активно участие в образователния процес на учениците чрез психолого – педагогически и социално – комуникативни дейности по приобщаване на родители от етнически малцинства.

Чрез планираните иновативни форми на взаимодействие между родители от различен етнически произход се създаде благоприятна среда, която да способства за успешна и ефективна образователна интеграция. Чрез успешното им реализиране беше осигурен равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда, както и се повиши обхвата и задържането на ромските деца в училището. Място на провеждане беше на територията на училището, а периода на реализиране на планираните дейности – 11 месеца. Дейностите бяха изпълнявани и през летните месеци. Изпълнението на дейностите формира успешен модел на партньорство, включително и в местните институции, доброволци и неправителствени организации. Проектното предложение коренспондира с училищните и общински интеграционни политики и включва всички форми на взаимодействие между родители от различен етнически произход, допустими като дейност.

В проекта „ Активният родител – гарант за успеха на всяко дете“ се включват всички родители на ученици от начален етап / І – ІV клас/, прогимназиален етап / V – VІІ клас/ и първи прогимназиален етап / VІІІ – Х клас/, всички учители , вкл. 1 директор и 1 бр. педагогически съветник, както и двамата образователни медиатори. За по – голям ефект по изпълнение на целите и основните дейности на Приоритет 4 са включени и доброволци – ученици от ХІІ клас и студенти, които са с авторитет сред общността. Общ брой преки участници:367, вкл. 45 бр. родители, които са разпределени в 3 групи на „ Академия за родители“ в начален, прогимназиален и първи гимназиален етап. 124 бр. ученици, които ще се включат в дейностите на групите; 30 бр. родители, които участват в тематичен цикъл от 4 еднодневни обучения, а 10 бр. от тях участват в кръгла маса „ Активният родител – работещ модел за успеха на всяко дете“; 18 бр. родители, които участват в клуб „Р.О.Д.И.Т.Е.Л.“ и 23 бр. ученици в дейността на клуба; 25 бр. родители, 25 бр. ученици в риск от отпадане и 2 бр. образователни медиатори; 15 бр. родители, 21 бр. ученици които  участват в клуб „ О.Т.П.Е.Ч.А.Т.Ъ.К.“; 33 бр. учители, които участват във всички дейности;6 бр. доброволци, които участват във всички дейности. Общ брой непреки участници: всички, необхванати ученици -274 бр.ученици; 64 бр. родители и 8 бр. представители на местни институции.
С изпълнението на дейностите и активността на участниците в целевите групи се гарантира равен достъп до качествено образование, за адаптиране на учениците в образователната институция, в създаване на подкрепяща и привлекателна среда; засили мотивацията за участие в образователния процес на учениците и техните родители; подпомогнат активни ученици и родители в развитието им като отговорни личности с гражданска позиция.
Дейностите са насочени към насърчаване в дух на толерантност, запазване на културната идентичност и преодоляване на негативните обществени нагласи, чрез инициативи за преодоляване на негативни стереотипи.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Дейност 1 Организация и управление – Емилия Петрушева, директор

Дейност 2 Информиране и публичност – Антоанела Иванова зам. директор, Поля Манова – главен учител

Дейност 3 Конференции, обучения, семинари, кръгли маси – Йонка Данова /външен лектор/

Дейност 4 „ Р.О.Д.И.Т.Е.Л.“ / Разумни, Обичани, Доверчиви, Истински,
Търпеливи, Емоционални, Любими/ – Денислав Борисов

Дейност 5 Насърчаване участието на родителите в образователния
процес чрез “ Академия за родители“

  • I – IV Ирина Тълпигова
  • V – VII Галя Доцева
  • VIII – XII Любомир Димитров

Дейност 6 Работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно
посещение на учебните часове

  • Николай Огнянов
  • Данко Иванов

Дейност 7 Създаване и развитие на граждански компетентности – Цветомир Цанков