Учебна 2022/2023 година

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022/2023 година и на график на дейностите през учебната 2022/2023 година 

съгласно    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2022-2023 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА  за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език през учебната 2022 – 2023 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности през учебната 2022 – 2023 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език през учебната 2022 – 2023 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности през учебната 2022 – 2023 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП)
ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА
X КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас