Национална програма „Иновации в действие“

Политиката на Министерството на образованието и науката е свързана със създаване на
условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички
сфери на училищния живот. През 2017 г. иновативните училища са 184, а за 2021/2022 г.
вече 510. Те извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез иновативни
практики, с които се търсят решения на организационни и съдържателни проблеми в
образователния процес.

През 2022 г. програмата е насочена към подкрепа на училища и на учители, реализиращи
иновативни дейности чрез създаването на иновативна учебна среда в класната стая,
иновативни методи на преподаване, както и към училища с иновативни практики и такива с
потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните
технологии, инженерното мислене и математика (STEM).

Иновативните училищни модели, имащи потенциала да трансформират традиционната
педагогическа парадигма и образователна практика, найчесто са свързани с:

1. Иновативни методи проектнобазирано обучение, екипна работа на ученици и
учители и др.

2. Нова организация на обучението интердисциплинарни модули, съвместно
преподаване, екипи от учители при промяна в учебното съдържание и нови учебни
предмети.

3. Изработване на методологии за интегративно учебно съдържание и преподаване по
STEM.

Националната програма ще подпомага и мотивира учителите и училищата да създават и
прилагат подходящи методи на преподаване и ще се създаде методология за учители за
преподаване в STEM среда в областта на природните науки, математиката и технологиите с
цел повишаване на образователните резултати на учениците, придобиване на система от
компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към
практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците и насочването им към
професиите на бъдещето.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 6
„Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие“ на
Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република
България (2021 2030).

2.1. Обща цел

Създаване на мрежа от иновативни училища за споделяне и обмяна на опит за по
успешно прилагане на компетентностния подход в обучението и за формирането на ключови
умения на XXI век.

Осигуряване на целенасочена подкрепа за творчески работещите училища и учители,
които търсят и постигат промяна в начина на преподаване и усвояване на знанията и
уменията при формиране на компетентности. Подкрепа за работата в класната стая за
използване на иновативни и интерактивни методи, за активно взаимодействие с участниците
в образователния процес и персонализация на резултатите на учениците. Подпомагането на
иновациите в методите на преподаване ще спомогне за повисока мотивация за учене, по
осмислено и трайно знание. Програмата ще подпомага развитието на училищна творческа
среда с фокус върху иновативните методи на преподаване проектнобазираното обучение
(ПБО), съвместно преподаване, интердисциплинарно преподаване, както и интерактивни
методи за преподаване в хибридна среда.

Развиване на образователната STEM среда за прилагане на нови методи на преподаване с
цел мотивиране на учениците за учене, трайно знание и професионална ориентация в
областта на високотехнологичните индустрии.

Създаване на методология за преподаване в STEM среда чрез интегрирано съдържание
по природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката,
квалификация на учителите и нови методи на преподаване, модели за интегрирано знание,
ресурси и др.

2.2. Конкретни (специфични) цели

Създаване на мрежа от иновативни училища според вида на прилаганата иновация,
общите цели и задачи.

Създаване на работещи връзки между училища, вписани в Списъка на иновативните
училища, и училища, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за
промяна. Поактивно включване на учениците в иновативните процеси.

Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с общи цели,
възможности и желание за обмен на нововъведения.

-Създаване на условия за мултиплициране и партньорство за иновации и добри
педагогически практики.

– Развиване на взаимното учене и провокиране за иновативни решения във всички
сфери на училищния живот сред учителите, директорите и експертите от
регионалните управления на образованието. Изграждане на мрежи на иновации чрез
създаване на иновативно пространство между училища, представители на висшите
училища и неправителствения сектор, в партньорство с общи цели и теми за обмен на
нововъведения.

– Създаване на условия за подкрепа на иновации в образованието чрез приложими за
училищната система резултати от иновации и иновативни продукти.

– Научен анализ на иновациите в училищното образование.

– Административно обслужване в електронна среда и поддръжка на уеб-базирана
платформа за подпомагане изграждането на мрежата на иновативни училища и
училища, търсещи и прилагащи иновативни практики.

– Подкрепа на работата на педагогическите специалисти чрез осигуряване на
финансова обезпеченост за закупуване на необходимите материали, учебни средства
и пособия;

– Създаване на условия за прилагане на изследователски методи в конкретни
ученически проекти;

– Превенция на отпадането от образователната система чрез създаване на мотивация за
учене;

– Създаване на ефективна методика за обучение по STEM науки в иновативна учебна
среда, водеща до активно учене;

– Изработване на методология и ресурси за учители за преподаване в STEM среда;

– Популяризиране на STEM образованието в България.

МОДУЛ 1:„Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри
иновации между училищата“- Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между
училищата.
Иновативните училища извършат двустранно сътрудничество за обмен на иновационни
практики помежду си, като създават връзка чрез електронната платформа и реализират
взаимни посещения на място на общо 8 участници, в т.ч. учители и ученици за период до 4
(четири) дни с до 3 (три) нощувки (иновативно с иновативно училище).

Училищата, които не са в Списъка на иновативните училища, избират чрез електронната
платформа за сътрудничество по едно иновативно училище за партньор. Извършват по две
мобилности за посещение на място в двете партниращи си иновативни училища

МОДУЛ 2: „Форуми за иновации в образованието“ Регионалните форуми са конференция, дискусия, работни семинари и др. с продължителност до два дни и не по-малко от 150 участници, като се финансира на пакетен
принцип. Участници във форума могат да бъдат: педагогически специалисти, ученици,
представители на висши училища и научни институти и др.

МОДУЛ 3: „Създаване на условия за иновации в образованието“ Създаване на условия за иновации в образованието чрез приложими за училищната система резултати от иновации и иновативни продукти, изготвени от
9 ученици/ученически екипи и/или от екипи от ученици и педагогически специалисти и/или с научни ръководители.

Нашето училище участва в НП „Иновации в действие“ по Модул 1 и Модул 2

През учебната 2022/2023 година партньори в НП „Иновации в действие“ по осъществяване на мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата ще са Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село, обл. Видин и Средно училище „Климент Охридски“, с.Крушовене, обл. Плевен


През учебната 2020/2021 година беше осъществена мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри
иновации между училищата заедно със Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Лехчево, обл. Монтана
и Средно училище „Христо Ботев“, гр.Никопол