Възобновява се присъственият учебен процес за:

НАРЕЖДАМ:

  1. Възобновява се присъственият учебен процес за учениците от 1 до 4 клас
  2. За учениците от VІІ, VІІІ, Х клас учебните часове са присъствени за периода 12.04 – 23.04.2021 г.
  3. Педагогическите специалисти, преподаващи в класовете, които по график се обучават в училище работят присъствено за съответните учебни часове и дни.
  4. Обучението на учениците от V, VІ, ІХ, ХІ, ХІІ клас в дневна и индивидуална форма на обучение  да се осъществява  доколкото и ако е възможно  от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ в платформата в Classroom синхронно. По изключение, за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в ОРЕС, обучението да се извършва, чрез разнасяне на учебни материали и текуща обратна връзка от образователния медиатор до дома на ученика.
  5. За комуникация с институции, граждани и родители да се използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност се да предоставят съответните услуги в електронна среда.
  1. Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в класните стаи и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и редовно проветряване. Задължително използват лични предпазни средства.
  2. Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла вода и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в диспенсерите в училището.
  3. Работниците, които са на работа в училище, осъществятат засилен пропусквателен режим и не допускат външни лица в сградата. Задължително използват лични предпазни средства.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Антоанела Иванова- ЗДУД, д-р Илона Петкова, както и ще съблюдавам лично.

 

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия персонал за сведение и изпълнение.

 

 

 

Емилия Петрушева

Директор

СУ „Христо Смирненски“

Гр. Гулянци

Линк към заповедта