2. Приемане на деца в I клас в държавните и в общинските училища.

Заявление записване

3. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища.

Заявление записване

4. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием.

5. Издаване на диплома за средно образование.

6. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

Заявление за преместване

7. Издаване на удостоверения за завършване на клас

Заявление завършен клас – ученик Заявление завършен клас – родител

8. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

9. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

10. Издаване на заповед за признаване или отказ на звършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

Заявление признаване 1 – 6 клас

11. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

Заявление дубликат

12. Извинение на отсъствия

Заявление до 3 дни Заявление до 7 дни

13. Процедура за освобождаване от часовете по ФВС

Заявление

14. Удостоверение за завършен гимназиален етап

Заявление

15. Заявление за преместване от клас в клас

16. Освобождаване за Религиозни празници

17. Записване за ЦДО

Заяление