ЦОИДУЕМ – „Активният родител – гарант за успех на всяко дете“ – приоритет дейност 4

Чрез планираните иновативни форми на взаимодействие между родители от различен етнически произход ще се създаде благоприятна среда, която да способства за успешна и ефективна образователна интеграция. Чрез успешното им реализиране ще бъде осигурен равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда, както и ще се повиши обхвата и задържането на ромските деца в училището. Място на провеждане ще бъде на територията на училището, а периода на реализиране на планираните дейности – 11 месеца. Дейностите ще бъдат изпълнявани и през летните месеци. Изпълнението на дейностите ще формира успешен модел на партньорство, включително и в местните институции, доброволци и неправителствени организации. Проектното предложение коренспондира с училищните и общински интеграционни политики и включва всички форми на взаимодействие между родители от различен етнически произход, допустими като дейност. В рамките на дейността ще бъдат създадени 3 клуба:

академия за родители – по една в трите основни етапа. Целта е чрез активно включване на родители в училищния живот да се създаде положителна среда за развитие на взаимовръзката родител-учител-училище. Чрез тази дейност ще бъде повишена толерантността и доверието на родителите към образователната институция. Ще се повиши диалогичността в разнородна етническа среда. Чрез създаване на клуб Р.О.Д.И.Т.Е.Л. ще се стимулира психолого – педагогическо и социално – комуникативно приобщаване на родители от етнически малцинства към образователна среда, както и ще се създаде мотивация у тях за образованието на техните деца в начален, прогимназиален и първи гимназиален етап. Ще се проведат цикъл от четири тематични еднодневни обучения на родители и учители, а също така и една кръгла маса, които ще повишат капацитета и мотивацията, както и осъзнатата отговорност за участие в родителски форми. Чрез активната работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебни часове, безпричинните отсъствия ще бъдат сведени до минимум. Дейността е насочена към устойчивата мотивация на родители с нисък социален и образователен статус, ще се провежда от образователните медиатори. Чрез създаване на клуб О.Т.П.Е.Ч.А.Т.Ъ.К. ще бъдат приложени иновативни методи и подходи, които да мотивират учениците и родителите за активна гражданска позиция по актуални теми от ежедневието на общността включително за преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи.