Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

„Активният родител – гарант за успех на всяко дете“ по КП 33.20.2021 приоритет 4 на ЦОИДУЕМ

Размер на отпуснатата безвъзмездно финансова помощ в размер на 15 389.38.

Предвидени по дейност 3 са конференции, обучения, семинари, кръгли маси. Дейност

Основна цел на дейността е родителите да осъзнаят необходимостта от активно участие на учениците в училищния живот

Сформиран е Клуб Р.О.Д.И.Т.Е.Л. по дейност 4.

Сформирани са 3 клуба по дейност 5:

  • Академия на родители I-IV клас
  • Академия на родители V-VII клас
  • Академия на родители VIII-X клас

По дейност 6 – работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебните часове.

Клуб О.Т.П.Е.Ч.А.Т.Ъ.К. по дейност 7.

Основна цел намаляване до минимум броя на отписаните от образователната система