Обучението е насочено към изграждане на знанията ,усъвършенстване на уменията и ценностните отношения. Програмата е насочена към изясняване на квантово –механичните теории за строежа на атома и произтичащите от това закономерности в периодичната система, запознаване с основни понятия основни положения и приложения за съвременни теории за химична връзка и строежа на веществата. Също така програмата насочва обучението на учениците съм задълбочаване и разширяване на знания свързани с изграждане на цялостна представа за класификацията на химичните елементи и периодично изменящите се атомни свойства. Усъвършенстват се умения за сравняване на неорганичните вещества по състав , строеж и свойства, формулиране и доказване на хипотези, разкриване на закономерности и формулиране на изводи.  В учениците се формира интерес към природните науки и засилване на тяхната нагласа и убеденост в необходимостта от научното познание. Оценяване значението на изучените вещества и влиянието им върху околната среда и здравето на човека.

Участват 10 ученици от гимназиалния етап, ръководител Зорница Ивнова