Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 • Дигитална креативност
 • Природни науки
 • Математика
 • Технологии
 • Изкуства и култура
 • Гражданско образование
 • Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика,  миналия опит на ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика се проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Обобщаването на резултатите показа, че учениците имат желание да участват в извънкласни форми. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления: „Дигитална креативност“, „Математика“, „Природни науки”, „Технологии“ и „Изкуства и култура“ и „Спорт“.

През учебната 2022/2023 на педагогически съвет в съответствие с желанията на учениците и приоритетите в обучението, които педагогическия колектив счита за важни, бяха предложени следните групи за занимания по интереси:

 1. Химията и аз, ръководител Зорница Иванова
 2. Всичко българско и родно любя,тача и милея, ръководител Силвия Петкова
 3. Свят без граници, ръководител Галя Доцева
 4. Ферма за идеи, ръководител Валя Станчева
 5. Креативни творци, ръководител Малинка Таирова
 6. Млад огнеборец, ръководител Елеонора Стефанова
 7. Млад еколог, ръководител Николина Плоскова – Страхилова
 8. Аз и природата, ръководител Поля Манова
 9. Зашита на населението при бедствия и аварии, ръководител Цветомир Цанков
 10. Природата около мен, ръководител Силвия Паскова
 11. Фолклорна палитра, ръководител Калоян Маринов
 12. Футбол, ръководител Любомир Димитров
 13. Да опознаем Родината, за да я обикнем, ръководител Ренета Иванова