Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 • Дигитална креативност
 • Природни науки
 • Математика
 • Технологии
 • Изкуства и култура
 • Гражданско образование
 • Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика,  миналия опит на ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика се проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Обобщаването на резултатите показа, че учениците имат желание да участват в извънкласни форми. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления: „Дигитална креативност“, „Математика“, „Природни науки”, „Технологии“ и „Изкуства и култура“ и „Спорт“.

През учебната 2021/2022 на педагогически съвет в съответствие с желанията на учениците и приоритетите в обучението, които педагогическия колектив счита за важни, бяха предложени следните групи за занимания по интереси:

 1. Млади творци, ръководител Малинка Таирова
 2. Млад огнеборец, ръководител Елеонора Стефанова
 3. Млад изследовател, ръководител Миглена Неделушева
 4. Млад еколог, ръководител Николина Плоскова – Страхилова
 5. Фолклорна палитра, ръководител Калоян Маринов
 6. Биосфера, ръководител Поля Манова
 7. Химията и аз, ръководител Зорница Иванова
 8. Карате, ръководител Любомир Димитров
 9. Велики исторически личности, битки, пътешествия и трагедии в историята, ръководител Цветомир Цанков
 10. Географията в моя свят, ръководител Галя Доцева
 11. Моето тяло – знания и здраве, ръководител Силвия Паскова
 12. Да опознаем Родината, за да я обикнем, ръководител Ренета Иванова