Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 • Дигитална креативност
 • Природни науки
 • Математика
 • Технологии
 • Изкуства и култура
 • Гражданско образование
 • Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика,  миналия опит на ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика се проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Обобщаването на резултатите показа, че учениците имат желание да участват в извънкласни форми. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления: „Дигитална креативност“, „Математика“, „Природни науки”, „Технологии“ и „Изкуства и култура“ и „Спорт“.

През учебната 2020/2021 на педагогически съвет в съответствие с желанията на учениците и приоритетите в обучението, които педагогическия колектив счита за важни, бяха предложени следните групи за занимания по интереси:

 1. Млад огнеборец, ръководител Елеонора Стефанова
 2. Моето тяло – знания и здраве, ръководител Силвия Паскова
 3. Повече математика – по – добри резултати, ръководител Любомир Пасков
 4. Приятели на здавето, ръководител Ирина Тълпигова
 5. Живеем здравословно, ръководител Венета Маринова
 6. Камерен състав, ръководител Калоян Маринов
 7. Математиката около нас, ръководител Малина Дачева
 8. Биосфера, ръководител Поля Манова
 9. Да опознаем Родината, за да я обикнем, ръководител Ренета Иванова
 10. Химията и аз, ръководител Зорница Иванова
 11. Фабрика за идеи, ръководител Валя Станчева
 12. Млад изследовател, ръководител Миглена Неделушева
 13. Млад астроном, ръководител Ирина Бориславова Николова
 14. Географията в моя свят, ръководител Галя Доцева
 15. Млади творци, ръководител Малинка Таирова
 16. Карате, ръководител Любомир Димитров