Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 • Дигитална креативност
 • Природни науки
 • Математика
 • Технологии
 • Изкуства и култура
 • Гражданско образование
 • Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика,  миналия опит на ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика се проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Обобщаването на резултатите показа, че учениците имат желание да участват в извънкласни форми. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления: „Дигитална креативност“, „Математика“, „Природни науки”, „Технологии“ и „Изкуства и култура“ и „Спорт“.

През учебната 2019/2020 на педагогически съвет в съответствие с желанията на учениците и приоритетите в обучението, които педагогическия колектив счита за важни, бяха предложени следните групи за занимания по интереси:

 1. Млад огнеборец, ръководител Елеонора Стефанова
 2. Здравословно хранене, ръководител Силвия Паскова
 3. Математиката в мен, ръководител Любомир Пасков
 4. Математиката забавна и интересна, ръководител Ирина Тълпигова
 5. Занимателна математика, ръководител Венета Маринова
 6. Камерен състав, ръководител Калоян Маринов
 7. Футбол, ръководител Огнян Янчев
 8. Художествено слово 7 клас, ръководител Ирина Кирилова Николова
 9. Художествено слово, ръководител Цветомира Цогева
 10. Аз и математиката, ръководител Ирина Бориславова Николова
 11. Математиката около нас, ръководител Малина Дачева
 12. Растенията около нас, ръководител Поля Манова
 13. Да опознаем Родината, за да я обикнем, ръководител Ренета Иванова
 14. Химията и аз, ръководител Зорница Иванова
 15. Млади творци, ръководител Малинка Таирова
 16. Млад изследовател, ръководител Миглена Неделушева