В  СУ ”Христо Смирненски” гр. Гулянци , съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност,  се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от I до ХII клас.   Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика,  миналия опит на ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика се проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Обобщаването на резултатите показа, че учениците имат желание да участват в извънкласни форми. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления: „Дигитална креативност“, „Математика“, „Природни науки”, „Технологии“ и „Изкуства и култура“ и „Спорт“.

На педагогически съвет в съответствие с желанията на учениците и приоритетите в обучението, които педагогическия колектив счита за важни, бяха предложени следните групи за занимания по интереси през 2 срок на учебната 2018/19 г.:

1.Занимателна математика, ръководител Венета Маринова

2.Математиката забавна и интересна, ръководител Ирина Тълпигова

3.Малки тенисисти, ръководител Бисер Бунев

4.Млад изследовател, ръководител Миглена Неделушева

5.Приказен свят, ръководител Галина Димитрова

6.Математиката около нас, ръководител Малина Дачева

7.Математиката в мен, ръководител Любомир Пасков

8.Здравословно хранене, ръководител Силвия Паскова

9.Интерактивен графичен дизайн, ръководител Искрен Таиров

10.Камерен състав, ръководител Калоян Маринов

11.Художествено слово 7, ръководител Ирина Кирилова Николова

12.Аз и математиката, ръководител Ирина Бориславова Николова

  1. Художествено слово, ръководител Цветомира Цогева

14.Футбол, ръководител Огнян Янчев

15.Растенията около нас, ръководител Поля Манова

16.Да бъдем отговорни към околната среда, ръководител Ренета Иванова

17.Приятели с руския език, ръководител Таня Радош-Николова

18.Химията и аз, ръководител Зорница Иванова

19.Млад огнеборец, ръководител Елеонора Стефанова