Уважаеми родители и ученици,

Графика на дейностите по приемане на ученици за учебната 2022-2023 година можете да видите тук.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за организацията на дейностите в училищното образование (Наредба №10, Раздел III Държавен прием на ученици в VIII клас, от чл.54 до чл.72) можете да видите тук.


След VII-ми клас СУ ,,Христо Смирненски“ – гр. Гулянци приема две паралелки за учебната 2022-2023 година:1 паралелка с  профил „Обществени науки“ с профилиращи предмети: География и икономика, История и цивилизации, Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда – 26 ученици.

1 професионална паралелка ,,Малък и среден бизнес“ – 13 ученици и “Трайни насаждения” – 13 ученици

Балообразуване (максимален бал 500 точки) за паралелката с профил ,,Обществени науки: удвоената оценка от НВО по БЕЛ (макс. 2х100 точки);удвоената оценката от НВО по Математика (макс. 2х100 точки);оценката по География и икономика от свидетелството за завършен VII-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки);оценката по История и цивилизации от свидетелството за завършен VII-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки);

Балообразуване (максимален бал 500 точки) за професионалната паралелка ,,Малък и среден бизнес“: удвоената оценка от НВО по БЕЛ (макс. 2х100 точки);удвоената оценката от НВО по Математика (макс. 2х100 точки);оценката по Математика от свидетелството за завършен VII-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки);оценката по География и икономика от свидетелството за завършен VII-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки);

Балообразуване (максимален бал 500 точки) за професионалната паралелка ,,Трайни насаждения“: удвоената оценка от НВО по БЕЛ (макс. 2х100 точки);удвоената оценката от НВО по Математика (макс. 2х100 точки);оценката по Биология и здравно образование от свидетелството за завършен VII-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки);оценката по химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършен VII-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки);

Класирането на учениците след VІІ клас се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания:

  1. Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от НВО.
  2. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал.1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
  3. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал.2 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от учебните предмети, изучавани в 7 клас – български език и литература, първи чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнат по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
  4. Ученици с еднакви показатели и след подреждане по реда на ал.3 се приемат над утвърдения държавен план – прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелката.

**Заб.: по скала според ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците: отличен 6 се приравнява на 50 точки; много добър 5 се приравнява на 39 точки; добър 4 се приравнява на 26 точки; среден 3 се приравнява на 15 точки.