Срокове,  правила и организация за прием на ученици в първи клас в  СУ ,,Христо Смирненски“, гр. Гулянци за учебната 2017/2018 година:

 1. За учебната 2017/2018 година ще се осъществи прием на ученици в първи клас в две паралелки. При подадени заявления на родители, които надвишават определения брой ученици в двете паралелки може да се сформира и трета при спазване на Наредба №7 от 29.12.2000 г., за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. При желание на родителите да се сформират две групи ЦДО.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПУО в първи клас се приемат деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. На основание чл. 8, ал.3 от ЗПУО деца навършили 6 години могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците, при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
 3. Родителите /настойниците/ подават заявление /по образец/ до директора на училището за постъпване на детето в първи клас съгласно графика, посочен в настоящите правила.
 4. Записването на децата в първи клас става съгласно графика, посочен в настоящите правила  с подаване на оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група и копие от Акта за  раждане на детето.
 5. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.
 6. Записването на децата в първи клас след определения срок, се извършва при наличието на свободни места в паралелките.
 7. Всички родители и настойници на записаните за първи клас ученици са длъжни да представят на класните ръководители (в първия работен ден за училището) след откриване на учебната година, здравно-профилактична карта на ученика, попълнена от личния лекар и данни от личния лекар за имунизационния статус, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите.

VIIІ. Необходими документи за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година.

 1. Заявление за записване в първи клас / Приложение №1/.
 2. Копие от Акт за раждане на детето /представяне на оригинал за сравнение/.
 3. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.
 4. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт
 5. Представяне на Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето;

ІX. График за прием  и записване на ученици в първи клас за учебната 2016/2017 година /Приложение 2/.

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК
1 Посещение на децата от ОДЗ ,,Незабравка“, които ще постъпят в първи клас до 31.03.2017 г. Кл. ръководители на    I клас
2 Запознаване на децата и родителите с условията, които предлага училището. до 30.04.2017 г./вкл./ Кл. ръководители на    I клас
3 Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи и критерии за подбор на децата. 30.03.2017 г. Евгени Лилов – ЗДУД
4 Подаване на заявления за постъпване в първи клас от  01.03.2017 г.  до 31.05.2017 г. /вкл./ Комисия по прием за първи клас
5 Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране 02.06.2017 г. Комисия по прием за първи клас
6 Записване на учениците в  първи клас приети на първо класиране с оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група. от 05.06.2017 г. до 16.06.2017 г. /вкл./ Комисия по прием за първи клас
7 Обявяване на видно място списъците на записаните ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година и разпределението им по паралелки. 19.06.2017г. Комисия по прием за първи клас
   8 Обявяване на свободни места. 19.06.2017 г. Комисия по прием за първи клас
9 Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране 21.06.2017 г. Комисия по прием за първи клас
10 Записване на учениците приети на второ класиране от 22.06.2017 г.

до 26.06.2017 г./вкл./

Комисия по прием за първи клас
11 Обявяване на свободни места след второ класиране 27.06.2017 г. Комисия по прием за първи клас
 12 Записване на ученици на незаетите места от 28.06.2017 г.

до 30.06.2017 г./вкл./

Комисия по прием за първи клас
 13 Провеждане на родителски срещи. 01.09.2017 г.

начален час 16.00ч.

Класни ръководители