ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В V КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА ЗА V КЛАС

Следния ред, срокове, правила и организация за прием на ученици в пети клас в СУ ,,Христо Смирненски“, гр. Гулянци за учебната 2022/2023 година:

За учебната 2022/2023 година да се осъществи прием на ученици в пети клас в две паралелки. При подадени заявления на родители, които надвишават определения брой ученици в двете паралелки може да се сформира и трета при спазване на изискванията на Приложение №7 към чл.53 от Наредба за финансирането на институциите в предучилищното и училищно образование. При желание на родителите и съобразно броя на подадените заявления до 01.09.2020 г. да се сформира една група ЦДО.

Родителите /настойниците/ подават документи до директора на училището за постъпване на детето в пети клас съгласно графика, посочен в настоящата заповед.

Необходими документи за записване на ученици в V клас

1.Заявление по образец на училището за продължаване или постъпване в V клас за учебната 2022/2023 г.;

2.Удостоверение за завършен начален етап на образование – оригинал;

3.Копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване; за ученици завършили IV клас в СУ,,Христо Смирненски“ – гр. Гулянци не се изисква;

4.Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт;

5.Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето;

График на дейностите свързани с приема в V клас.

ДейностОтговорниксрок
1.Подаване на заявление за постъпване в пети клас по образец и други документиКомисията по прием на V клас16.06.2022 г. – 21.06.2022г.
2.Обявяване на списъците с класираните ученициКомисията по прием за V клас23.06.2022 г.
3.Записване на класираните ученициКомисия по прием за V клас24.06.2022-30.06.2022 г.
4.Обявяване на свободни места след първо класиранеКомисия по прием за V клас01.07.2022 г.
5.Попълване на свободните местаКомисията по прием за V класДо 14.09.2022 г.
6.Утвърждаване на списъците на записаните ученици в пети клас по паралелкиДиректорДо 14.09.2022 г.