Прием за учебната 2024/2025 година

Уважаеми родители,

СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци е най – голямото и модерно училище на територията на Община Гулянци. Класните стаи в училището са светли, топли, просторни и уютни. За нуждите на образователния процес, сградата разполага с просторни физкултурни салони, модерно обзаведени компютърни кабинети, столова с предварително изготвено разнообразно и здравословно меню, училището също работи по програми осигуряващи всекидневно безплатна закуска, млечни продукти и плод.

В училището работят отлично подготвени педагогически специалисти, логопед, ресурсен учител, педагогически съветник.

За учебната 2024/2025 година ще се осъществи прием на ученици в пети клас в две паралелки. При желание на родителите и съобразно броя на подадените заявления до 01.09.2023 г. ще се сформира една група  ЦДО.

Необходими документи за записване на ученици в V клас

1.Заявление по образец на училището за продължаване или постъпване в V клас за учебната 2024/2025 година;

2.Удостоверение за завършен начален етап на образование – оригинал;

3.Копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване; за ученици завършили IV клас в СУ,,Христо Смирненски“ – гр. Гулянци не се изисква;

4.Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт;

5.Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето;

Заповед за училищен план – прием, учебна 2024/2025 година


Прием за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители,

СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци е най – голямото и модерно училище на територията на Община Гулянци. Класните стаи в училището са светли, топли, просторни и уютни. За нуждите на образователния процес, сградата разполага с просторни физкултурни салони, модерно обзаведени компютърни кабинети, столова с предварително изготвено разнообразно и здравословно меню, училището също работи по програми осигуряващи всекидневно безплатна закуска, млечни продукти и плод.

В училището работят отлично подготвени педагогически специалисти, логопед, ресурсен учител, педагогически съветник.

За учебната 2023/2024 година ще се осъществи прием на ученици в пети клас в една паралелка. При подадени заявления на родители, които надвишават определения брой ученици в  паралелката може да се сформира и втора при спазване на изискванията на Приложение №7 към чл.53 от  Наредба за финансирането на институциите в предучилищното и училищно образование. При желание на родителите и съобразно броя на подадените заявления до 01.09.2023 г. ще се сформира една група  ЦДО.

Необходими документи за записване на ученици в V клас

1.Заявление по образец на училището за продължаване или постъпване в V клас за учебната 2023/2024 година;

2.Удостоверение за завършен начален етап на образование – оригинал;

3.Копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване; за ученици завършили IV клас в СУ,,Христо Смирненски“ – гр. Гулянци не се изисква;

4.Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт;

5.Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето;

График на дейностите свързани с приема в  V клас.

Дейност

Отговорник

срок

1.

Подаване на заявление за постъпване в пети клас по образец и други документи

Комисията по прием на V клас

16.06.2023 г. – 22.06.2023 г.

2.

Обявяване на списъците с класираните ученици

Комисията по прием за V клас

23.06.2023 г.

3.

Записване на класираните ученици

Комисия по прием за V клас

24.06.2023-30.06.2023 г.

4.

Обявяване на свободни места след първо класиране

Комисия по прием за V клас

01.07.2023 г.

5.

Попълване на свободните места

Комисията по прием за V клас

До 12.09.2023 г.

6.

Утвърждаване на списъците на записаните ученици в пети клас по паралелки

Директор

До 14.09.2023 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В V КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА ЗА V КЛАС


Следния ред, срокове, правила и организация за прием на ученици в пети клас в СУ ,,Христо Смирненски“, гр. Гулянци за учебната 2022/2023 година:

За учебната 2022/2023 година да се осъществи прием на ученици в пети клас в две паралелки. При подадени заявления на родители, които надвишават определения брой ученици в двете паралелки може да се сформира и трета при спазване на изискванията на Приложение №7 към чл.53 от Наредба за финансирането на институциите в предучилищното и училищно образование. При желание на родителите и съобразно броя на подадените заявления до 01.09.2020 г. да се сформира една група ЦДО.

Родителите /настойниците/ подават документи до директора на училището за постъпване на детето в пети клас съгласно графика, посочен в настоящата заповед.

Необходими документи за записване на ученици в V клас

1.Заявление по образец на училището за продължаване или постъпване в V клас за учебната 2022/2023 г.;

2.Удостоверение за завършен начален етап на образование – оригинал;

3.Копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване; за ученици завършили IV клас в СУ,,Христо Смирненски“ – гр. Гулянци не се изисква;

4.Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт;

5.Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето;

График на дейностите свързани с приема в V клас.

Дейност Отговорник срок
1. Подаване на заявление за постъпване в пети клас по образец и други документи Комисията по прием на V клас 16.06.2022 г. – 21.06.2022г.
2. Обявяване на списъците с класираните ученици Комисията по прием за V клас 23.06.2022 г.
3. Записване на класираните ученици Комисия по прием за V клас 24.06.2022-30.06.2022 г.
4. Обявяване на свободни места след първо класиране Комисия по прием за V клас 01.07.2022 г.
5. Попълване на свободните места Комисията по прием за V клас До 14.09.2022 г.
6. Утвърждаване на списъците на записаните ученици в пети клас по паралелки Директор До 14.09.2022 г.