Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

Съобщение за извършване на видеонаблюдение в изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ

Изпитни материали за ДЗИ по години

Изпитни материали за ДЗИ по предмети

Скала за оценяване

Балообразуване за прием на кандидат-студенти

Архив

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Учебно-изпитни програми

ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД 09-4063/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в информационната система и издаване на служебни бележки в периода 06.02.2023 г. – 21.02.2023 г.

Електронната поща на СУ „Христо Смирненски“ –  hrsmirnenski_gulyantsi@abv.bg

Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

19 май 2023 г., начало 08,30 ч – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

23 май 2023 г., начало 08,30 ч. – ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

26 – 31 май 2023 г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА

06.02.2023 г. – 21.02.2023 г. ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В КАБИНЕТА НА ЗДУПД – ДИМИТЪР ЛАМБОВ