СУ „Христо Смирненски“ , гр. Гулянци е одобрен по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018„Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. 

СУ „Христо Смирненски“ , гр. Гулянци е одобрен по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018„Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование, чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им, съгласно нормативните изисквания и политиките за реформа в образованието.

С проекта се цели:

– Приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища до основна степен на образование в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;

– Повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;

– Превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

По проекта са предвидени редица дейности за подобряване на приобщаващата среда в училището.

Допълнителните дейности ще осигурят по-високо качество и по-добър достъп до образование на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск в СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие (съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващо образование), която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им, съгласно нормативните изисквания и политиките за реформа в образованието. Достъпът до образование и наличието на подкрепяща среда за учениците са предпоставки за равни възможности на пазара на труда и за пълноценното им участие в живота.

Чрез различни дейности ще насърчим и разгърнем потенциала за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

С предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие ще приобщим учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск.

Ще приложим системен подход, за да се осигури допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на учениците в рамките на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование, което да окаже съществен принос в намаляване дела на преждевременното напускане на училище и осигуряването на равен достъп до качествено образование на деца и ученици от социално уязвими групи.

Чрез дейности (работни срещи, семинари, кампания) за семейна подкрепа в СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци, ще заложим на превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Предвижда се да бъдат обучени 10 педагогически специалисти на нови функционални гъвкави модели на преподаване. Обучението на педагогическите кадри с новите методи и технологии ще подобри качеството им на работа. Обучените педагози ще предадат знанията си на останалият педагогически и помощен персонал, пряко свързан с процеса на приобщаващото образование. С това ще се повиши капацитета на СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци в осъществяване на приобщаващо образование.

В нашето училище има по трима и дори четирима ученици на допълнителна подкрепа в една паралелка. За да не се нарушава учебният процес и към учениците на допълнителна подкрепа да бъде приложен индивидуален подход максимум от учебното време, е необходимо да бъде назначен още един помощник на учителя.

Осигуряването на необходими условия за осъществяване на съвременна подкрепяща образователна среда ще създаде условия за ефективен образователно – възпитателен процес за учениците от начален и прогимназиален етап. Идеята ни е да бъдат обзаведени и оборудвани кабинети на ресурсен учител, логопед и педагогически съветник. По време на занятията или консултациите в тези кабинети, чрез съвременни материали, книги и игри, ще се стимулира личностното развитие на учениците. Те ще доразвият езиковите, говорните, познавателните, творческите способности, според възможностите им. Учениците с ментални увреждания имат изразено предмето-образно мислене. Обучението в интерактивната класна стая ще спомогне за активизиране на вниманието за по-дълъг период от време, което ще засили възприятията и усвояването на нови знания.

Предвиждаме и през следващите учебни години да продължим работата в същите направления като използваме вече овладените знания, умения и формирани граждански позиции, като ги разширим и развием на по-високо ниво. Ще използваме закупените технически средства и създадената база, за да продължим да работим в същите направления с цел интеграция на ученици със СОП в обществото.