Су “Христо Смирненски” гр Гулянци е включено в изпълнението на проект BG 05M2OP001-3.018 “Подкрепа за приобщаващо образование”, ОП НОИР 2014-2020

Проекта включва оборудване, необходимо за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от целевите групи в съответствие с техните потребности