В нашето училище се отпускат стипендии на ученици в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение) след завършено основно образование, при условията и по реда на Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, които са:
1. български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – ученици в държавните, общинските и частните училища;
2. чужденци – ученици в държавните, общинските и частните училища:
а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;
б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;
в) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;
г) търсещи или получили международна закрила в страната.
(2) При условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии и на ученици по ал. 1 с трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни потребности, които са завършили VII клас с удостоверение за завършен VII клас и са продължили обучението си в класовете от първи или втори гимназиален етап.
(3) Учениците нямат право на стипендия, когато:
1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест;
2. имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията.

Заявление – декларация за отпускане на стипендия