СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

Целта на проекта е да не допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи. Да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучения от разстояние.

Основните дейности от проекта по които ще работи нашето училище са:

  • По дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обеспечаване на образователния процес в условията на криза
  • По дейност 2, 3, и 4 Обучение на ученици, педагогически специалисти, родители и медиатори за придобиване на умения за ОРЕС.