1. СУ“Христо Смирненски“ – гр- Гулянци, обявава конкурс за преподаватели – ръководители на групи в занимания по Дейност 1-Допълнително обучение по български език за деца и ученици,за който българският език не е майчин в СУ“Христо Смирненски“.

2. СУ„Христо Смирненски“ обявява конкурс по Дейност 3 – Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства.

3.СУ“Христо Смирненски“ – гр- Гулянци,  обявава конкурс за преподаватели – ръководители на групи в занимания по Дейност 2 – Допълнителни занимания със застрашените от отпадане от училище ученици от етническите малцинства

Проектното предложение "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци - шанс,
 толерантност и успех" е интервенция очертаваща общата картина на икономически и социални проблеми
 в община Гулянци. С оглед на интегрирания характер на процедурата, дейностите включени в конкретното
 проектно предложение са подчинени на една цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество 
на местно ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори, работещи в тази област
 на местно ниво. В настоящето проектно предложение планираните дейности надграждат планираните дейности в 
Плана за интегриране на ромите 2017-2020г. Обхванати са всички основни приоритети на плана за интеграция на 
гражданите в уязвимо социално-икономическо  положение. 
   Интегрираните мерки са сведени до ниво ползвател, като се предвижда работа с един ползвател в няколко 
направления едновременно - трудова заетост, социални услуги, образование и др.  С изпълнението на заложените
 дейности и мерки ще се постигне резултат със специален акцент върху интеграцията на уязвими групи, включително 
ромите. С изпълнението на дейностите по ОПРЧР ще доведе до повишаване качеството на живот, подобряване достъпа
 до заетост, подобряване достъпа до образование, социални и здравни услуги и ще се постигнат конкретните цели.
Изпълнението на дейностите по ОП НОИР, дава възможност за гарантиране на равен достъп до качествено образование,
 за адаптиране на учениците в учебните заведения в създаване на подкрепяща и привлекателна среда; за засилване 
на мотивацията за участие в образователния процес на децата. Целта е подпомагане на ученици от етническите 
малцинства в развитието им като отговорни граждани с успешна професионална и социална реализация. 
Всички дейности са насочени към насърчаване в дух на толерантност, запазване на културната идентичност 
и преодоляване на негативните обществени нагласи, чрез инициативи за преодоляване на негативни стереотипи.