От 2004 година СУ „Христо Смирненски“ град Гулянци се утвърди като средищно училище с водене на успешна политика за модернизиране. През 2012 г. се включи в реализирането на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Въвеждането на целодневна организация в учебния процес е потребност, предизвикана от динамичните обществени процеси и високите изисквания на обществото към учителите. Създават се благоприятни условия за повишаване ефективността на обучението и гарантиране качественото усвояване на ключови компетентности и социални умения у учениците.

Благодарение на проекта се дообнови материалната база и следобедните занимания се провеждат в приветливи, модерно обзаведени класни стаи. Проектът дава възможност и за подобряване на обедното хранене и отдих на учениците. Ефективността на работата се постига с доброто партньорство между учители и възпитатели. Важно за всички нас е децата да посещават с желание полуинтернатните групи и крайният резултат, който наблюдаваме, е тяхната инициативност, толерантност в общуването и широки усмивки. Работата по проекта се популяризира широко сред обществеността и среща одобрение и подкрепа. Родителите осъзнаха необходимостта от редовното посещение на полуинтернатните групи от децата.

Целодневната ангажираност на учениците подпомага правилното им развитие, дозира тяхната натовареност и същевременно възпитава. Часовете по самоподготовка заемат важно място в учебно-възпитателния процес, защото те не само допринасят за правилното усвояване на учебното съдържание, но и съдействат за формиране на самостоятелни навици, развиване на умения и не на последно място – създават възможности за конструктивно съревнование чрез стимулиране на любознателността и стремежа към изява и толерантно взаимодействие.

Часовете за занимания по интереси са очаквани и желани от децата. Темите в тях са свързани с екологичното и здравно образование, родолюбие, естетически и литературни дейности, чрез които се реализират необходимости от изява и творческа свобода. Акцентира се на актуалните събития през годината и предстоящи празници.

В училището проектът стартира през учебната 2011/2012 година с 5 ПИГ.

През учебната 2012/2013 година се разраства до 8 ПИГ.

През учебната 2013/2014 година имаме вече 9 ПИГ.

През учебната 2014/2015 година отново увеличаваме броя на групите -10 ПИГ, а през учебната 2015/2016 година броят на групите се запазва –  10 ПИГ.