Целта на проекта е да не допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи. Да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучения от разстояние.

Дейностите от проекта, по които ще работи нашето училище са:

  • По дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза
  • По дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда
  • По дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда
  • По дейност Обучение на родители и медиатори за придобиване на умения за ОРЕС.
  • По дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда

Учебна 2022/2023 година

През учебната 2022/2023 година до този момент са извършени следните дейности:

По дейност 2 /обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда/ бяха обучени 6 /шест/ групи ученици, 6 групи от по 5/пет/ ученика и една група от 3/трима/ ученика .

По дейност /обучение на родители и медиатори за придобиване на умения за ОРЕС/ бяха обучени 7 /пет/ групи родители.

По дейност 5 /подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда/ бяха проведени обучения със 16 ученика.


Учебна 2021/2022 година

През учебната 2021/2022 година по По дейност 1 /закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза/ училището се снабди с 89 технически устройства и един мултимедиен екран.

По дейност 2 /обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда/ бяха обучени 6 /шест/ групи ученици, всяка от която бе от 5/пет/ ученика.

По дейност 3 /обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда/ бяха проведени обучения за 9 групи учители.

По дейност /обучение на родители и медиатори за придобиване на умения за ОРЕС/ бяха обучени 5 /пет/ групи родители и една – медиатори.

По дейност 5 /подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда/ беше обучен един ученик.