Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) кани конкретния бенефициент – МОН да представи проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M2OP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“.

Специфичната цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е създаването на среда и насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства, и върху ролята на учителите в нея.
Грамотността на възрастните е един от значимите фактори за развитие на всяко общество. Въпреки предприетите действия все още е незадоволително участието на неграмотните и слабограмотни възрастни в обучение. Те често имат проблеми с основни умения, които са от ключово значение за успешна интеграция. Ето защо от първостепенна важност е осигуряването на достъп до курсове за ограмотяване на възрастни и на подходяща среда за компенсиране на проблемите в грамотността. Чрез тази процедура се очаква да се повиши участието в различни форми на учене през целия живот, включително от уязвимите групи, като при реализацията на мерките се отчита спецификата на всяка отделна група. Това ще даде възможност за по-добра реализация на пазара на труда на участващите в такива форми.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Проектът ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и привличане на общественото внимание към ползите от повишаването на грамотността.
2. Провеждане на дейности за мотивиране на неграмотни възрастни да участват в обучение, включително провеждане на информационни събития.
3. Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на класове от основната и средната образователна степен (само за курсовете, за които няма разработени по схема BG051PO001/4.3-01 „Ограмотяване на възрастни“, изпълнявана в рамките на приоритетна ос 4 на ОП РЧР).
4. Създаване (само за курсовете, за които няма разработени по схема BG051PO001/4.3-01 „Ограмотяване на възрастни“, изпълнявана в рамките на приоритетна ос 4 на ОП РЧР 2007-2013 г.) и отпечатване на учебни средства, предназначени за обучение на възрастни.
5. Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни, и на курсове за усвояване на учебно съдържание за различните образователни степени.
6. Осигуряване на възможности за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование, чрез организиране на дистанционно обучение.
7. Разработване на инструментариум и сертифициране на резултатите от обучението в курсовете за ограмотяване на възрастни, и в курсовете за усвояване на учебно съдържание за различните образователни степени и издаване на документи.
8. Разработване и пилотно прилагане на система за валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене чрез оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование.
9. Качествен анализ на резултатите от проведените дейности.

В нашето училище дейностите по проекта са както следва:

Учебна 2016/2017 година – три обучителни групи – ограмотяване, продължава от 02.2017 – 07.2017

Учебна 2017/2018 година – три обучителни групи – ограмотяване, продължава от 12.2017 – 05.2018

Учебна 2018/2019 година – две обучителни групи – ограмотяване, продължава от 11.2018 – 05.2019

Учебна 2019/2020 година – една обучителна група – ограмотяване, пет обучителни групи -прогимназиален етап, продължава от 08.2019 – 01.2020