МАРИНЕЛА ТОДОРОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ БЕЛ,

МАГИСТЪР Български език и френски език, ВТУ „Св. св Кирил и Методий“, Велико Търново;

m.todorova@sugulyantsi.com

ЦВЕТОМИРА ЦОГЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ БЕЛ,

Магистър Българска филология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; IV ПКС

t.tsogeva@sugulyantsi.com

БИСТРА БЛАГОЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ БЕЛ,

Магистър Българска филология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново;

b.blagoeva@sugulyantsi.com

ИРИНА НИКОЛОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ БЕЛ ,

БАКАЛАВЪР Български език и френски език, ПУ “ Паисий Хилендарски“, Пловдив, IV ПКС

i.nikolova@sugulyantsi.com

ЛЮБОМИР ПАСКОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, 

МАГИСТЪР Математика и Физика, Пловдивски университет“ Паисий Хилендарски „-гр. Пловдив; IV ПКС

l.paskov@sugulyantsi.com

МАЛИНА ДАЧЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА,

БАКАЛАВЪР Математика и физика, Институт за подготовка на учители Дочо Михайлов“гр. Силистра; IV ПКС

m.dacheva@sugulyantsi.com

ИРИНА БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, 

БАКАЛАВЪР Математика, физика и рисуване, Институт за подготовка на учители Дочо Михайлов“гр. Силистра; МАГИСТЪР Физика и математика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“гр.София; IV ПКС

i.b.nikolova@sugulyantsi.com

ПОЛЯ МАНОВА – ГЛАВЕН УЧИТЕЛ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ,

Магистър Биология и география, ШУ„ Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; IV ПКС

p.manova@sugulyantsi.com

ЗОРНИЦА ИВАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ  ХИМИЯИ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,

Магистър Биология и химия, ШУ„ Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; IV ПКС

z.ivanova@sugulyantsi.com

РЕНЕТА ИВАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА,

Бакалавър География и геоекология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; IV ПКС

r.ivanova@sugulyantsi.com

КАМЕН ПЕРНИЧЕВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ,

Магистър История и география, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; IV ПКС

k.pernichev@sugulyantsi.com

ЦВЕТОМИР ЦАНКОВ –УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ,

Магистър Историк – археолог, Учител по история, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; V ПКС

t.tsankov@sugulyantsi.com

СВЕТОСЛАВ ПЕНЕВ – УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ,

Магистър Българска история, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; IV ПКС

s.penev@sugulyantsi.com

СИЛВИЯ ПАСКОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО,

БАКАЛАВЪР Биология, химия и технологии, ПИ “ Дичо Петров „-гр Смолян; IV ПКС

s.paskova@sugulyantsi.com

ПЕТЯ ВЕЛКОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ФВС,

Магистър Треньор по Академично гребане и учител по физическо възпитание и спорт, НСА „Васил Левски“, София; IV ПКС

p.velkova@sugulyantsi.com

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ –  УЧИТЕЛ ФВС,

БАКАЛАВЪР Треньор по Карате-до, НСА „Васил Левски“, София; МАГИСТЪР Учител по ФВС в Средната образователна система, НСА „Васил Левски“, София;  III ПКС

l.dimitrov@sugulyantsi.com

БИСЕР ТЕМЕЛИНОВ БУНЕВ – УЧИТЕЛ ФВС,

Магистър ПНУП, ВТУ Св.Св. „Кирил и Методий“, ВеликоТърново; Магистър Педагогика на обучението по физически възпитание, Спортна педагогика, ВТУ Св.Св. „Кирил и Методий“, ВеликоТърново; IV ПКС

b.bunev@sugulyantsi.com

ПЛАМЕНА ХРИСТОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,

Магистър Учител по Английски език в средното училище, ЮЗУ,,Неофит Рилски“, Благоевград; II ПКС

p.hristova@sugulyantsi.com

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА – УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 

Магистър Начално чуждоезиково обучение, СУ „Климент Охридски“ София; Професионална следдипломна квалификация Учител по английски език, ВТУ Св.Св. „Кирил и Методий“, ВеликоТърново;IV ПКС

e.georgieva@sugulyantsi.com

ГАЛЯ ДОЦЕВА – УЧИТЕЛ  РУСКИ ЕЗИК,

МАГИСТЪР География и геоекологи, ВТУ Св.Св. „Кирил и Методий“, ВеликоТърново; МАГИСТЪР РФ и професионална
квалификаця учител по Руски език и литература, ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; III ПКС

g.dotseva@sugulyantsi.com

КАЛОЯН МАРИНОВ – УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА,

Бакалавър Педагогика на обучението по музика, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив; IV ПКС

kpm@sugulyantsi.com

СЕРГЕЙ ЯНКОВ – УЧИТЕЛ ИНФОРМАТИКА И ИТ,

Магистър Информатика и информационни технологии в обучението, РУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе

s.yankov@sugulyantsi.com

ДАНИЕЛА ДЕРЕШКА – УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ,

Бакалавър География и геоекология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; Магистър Счетоводство и контрол, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; Професионална квалификация Учител по икономически дисциплини, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов; IV ПКС

d.dereshka@sugulyantsi.com

ТАТЯНА НИКОЛАЕВА –  УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ,

Магистър Стопанско управление, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, гр. Пловдив

t.nikolaeva@sugulyantsi.com

Александър Недялков, учител Теоретично обучение

Бакалавър Стопанско управление, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, гр. Пловдив  Професионална квалификация Учител по икономически дисциплини,ТУ Варна

a.nedyalkov@sugulyantsi.com

ДИМИТРИНА МАРЕШОВА –  УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ,

Магистър Зърнено и фуражно производство, Инжинер агроном, Аграрен университет, гр. Пловдив

d.mareshova@sugulyantsi.com

Владислав Петрушев, учител Практическо обучение

Бакалавър Растителна защита и агроекология, Аграрен университет, гр. Пловдив; Магистър Растителна защита и агроекология, Аграрен университет

 

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ –  ПРЕПОДАВАТЕЛ ИНСТРУКТОР НА ВОДАЧИ НА МПС,

k.kostadinov@sugulyantsi.com

УЧИТЕЛИ ЦДО  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

НИНА ДРАГАНОВА – УЧИТЕЛ,

Бакалавър География и биология, ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; Магистър Екология и опазване на околната среда, ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; IV ПКС

n.draganova@sugulyantsi.com

НИКОЛИНА ПЛОСКОВА – СТРАХИЛОВА – УЧИТЕЛ,

Магистър Учител по Химия, ПУ „Паисий Хилендарски „, Пловдив

n.strahilova@sugulyantsi.com