Проект „Активният родител – гарант за успех на всяко дете“

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“

ПОДБОР НА ЕКСПЕРТИ

Проект „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

„Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ BG05M20P001-3.004

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

ПРОЕКТ „BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

ПРОЕКТ „BG051PO001-4.1.05 ,, Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ – ,,Урок по толерантност“

Проект BG051РО001-3.1.06. “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”