Прием I клас

Прием за учебната 2024/2025 додина

Уважаеми родители,

СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци е най – голямото и модерно училище на територията на Община Гулянци. Класните стаи в училището са светли, топли, просторни и уютни. За нуждите на образователния процес, сградата разполага с просторни физкултурни салони, модерно обзаведени компютърни кабинети, столова с предварително изготвено разнообразно и здравословно меню, училището също работи по програми осигуряващи всекидневно безплатна закуска, млечни продукти и плод.

В училището работят отлично подготвени педагогически специалисти, логопед, ресурсен учител, педагогически съветник.

Ние предлагаме целодневна организация на учебния ден от I до VI клас.

 • 2 паралелки
 • 44 ученици

Кандидатстването, класирането и записването в I клас се извършва по правила за прием на ученици в I клас, утвърдени от Директора на училището.

Заповед за училищен план – прием, учебна 2024/2025 година


Прием за учебната 2023/2024 додина

Уважаеми родители,

СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци е най – голямото и модерно училище на територията на Община Гулянци. Класните стаи в училището са светли, топли, просторни и уютни. За нуждите на образователния процес, сградата разполага с просторни физкултурни салони, модерно обзаведени компютърни кабинети, столова с предварително изготвено разнообразно и здравословно меню, училището също работи по програми осигуряващи всекидневно безплатна закуска, млечни продукти и плод.

В училището работят отлично подготвени педагогически специалисти, логопед, ресурсен учител, педагогически съветник.

Ние предлагаме целодневна организация на учебния ден от I до VI клас.

 • 2 паралелки
 • 44 ученици

Кандидатстването, класирането и записването в I клас се извършва по правила за прием на ученици в I клас, утвърдени от Директора на училището.

Документите се приемат в стая 103 на първия етаж в СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци от 01.05.2023 год. до 31.05.2023 год. от 08:00 до 17:00 часа.

График на дейностите за прием и записване на учениците в първи клас за учебната 2023/2024 година

ДЕЙНОСТИ

СРОК

ОТГОВОРНИК

1.

Среща на децата от ДГ „Незабравка“, които ще постъпят в първи клас

До 31.03.2023 г.

Класни ръководители на І клас

2.

Запознаване на децата и родителите с условията, които предлага училището и изготвяне на списъци на децата, които следва да постъпят в първи клас

До 31.03.2023 г.

Класни ръководители на І клас

3.

Публикуване на сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи и критерии за подбор на децата

До 05.04.2023г.

Елеонора Стефанова

4.

Подаване на заявления за кандидатстване за постъпване в първи клас

От 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г.

Комисия по прием за първи клас

5.

Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране

До 05.06.2023 г.

Комисия по прием за първи клас

6.

Записване на учениците в първи клас приети на първо класиране с оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група

06.06.2023 г. – 09.06.2023 г. /вкл./

Комисия по прием за първи клас

7.

Обявяване на видно място списъците на записаните ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година и разпределението им по паралелки

12.06.2023 г.

Комисия по прием за първи клас

8.

Обявяване на свободните места

13.06.2023 г.

Комисия по прием за първи клас

9.

Попълване на свободните места

14.06.2023 г. – 08.09.2023 г.

Комисия по прием за първи клас

10.

Обявяване на свободните места

08.09.2023 г.

Комисия по прием за първи клас

11.

Попълване на свободните места

11.09.2023 г.

Комисия по прием за първи клас

13.

Провеждане на родителски срещи

До 12.09.2023 г.

Класни ръководители на І клас

14.

Утвърждаване от директора на училището на окончателните списъци на приетите ученици по паралелки

До 14.09.2023 г.

Директор

Необходими документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Копие от удостоверението за раждане на детето (оригинал за сверяване)
 3. Удостоверение за завършено от детето задължително предучилищно образование – при подаване на заявление за записване
 4. Лична здравна профилактична карта на детето, издадена от личния му лекар и други медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на детето /ако има такива/.

Критерии за класиране на деца в първи клас за учебната 2023/2024 година в случай, че броят на подалите заявления е по-голям от обявените места:

 1. Документ за завършена подготвителна група в детска градина– Удостоверение за училищна готовност
 2. Деца, чиито по-големи братя или сестри се обучават през съответната учебна година в СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци – доказва се с копие от първата страница от бележника на обучаемия
 3. Деца и внуци на учители и служители, работили или работещи в училището
 4. Деца, живеещи в близост на училището – представя се адресна регистрация
 5. Деца близнаци или сираци
 6. Деца със СОП

Критериите са подредени по тежест и се прилагат при наличие на повече кандидати от определените за прием места. Критериите за прием не се прилагат, когато броят на желаещите да се запишат в първи клас да не надвишава обявените места. При разпределение на учениците по паралелки се спазват разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите.

Заповед на Директора за училищен план – прием, учебна 2023/2024 година

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛАСИРАНЕ I КЛАС


Уважаеми родители, 

Детето Ви ще е в Първи клас! Това събитие е толкова вълнуващо! Ние учителите,  знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш. Всичко това заедно с уютна и позитивна атмосфера ще откривате в нашето СУ „Христо Смирненски“ , гр. Гулянци.

СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци работи по програми, осигуряващи безплатна закуска, млечни изделия и плод. Разполагаме с два физкултурни салона, четири компютърни кабинета с интерактивни дисплеи, столова с предварително обявено обедно меню. Класните стаи са просторни, светли, топли и уютни. В училището работят отлично подготвени педагогически специалисти, за които обучението на децата е призвание.

       Ние предлагаме:

 • Целодневна организация на учебния ден;
 • Занимания по интереси.

Брой паралелки – 2, 44 ученици.

Класни ръководители :

Венета Маринова и Ирина Тълпигова.

Необходими документи за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

 1. Заявление за записване в първи клас

2. Копие от Акт за раждане на детето – представя се оригинал за сравнение

3. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал

4. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт

5. Представяне на други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето

График на дейностите за прием и записване на учениците в първи клас за учебната 2022/2023 година

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК
1. Среща на децата от ДГ „Незабравка“, които ще постъпят в първи клас, съобразно мерките във връзка с COVID 19 До 31.03.2022г. Класни ръководители на І клас
2. Запознаване на децата и родителите с условията, които предлага училището До 31.03.2022 г. Класни ръководители на І клас
3. Публикуване на сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи и критерии за подбор на децата До 05.04.2022г. Калоян Маринов
4. Подаване на заявления за постъпване в първи клас От 26.05.2022 г. до 06.06.2022 г. Комисия по прием за първи клас
5. Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране До 08.06.2022 г. Комисия по прием за първи клас
6. Записване на учениците в първи клас приети на първо класиране с оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група 09.06.2022 г. – 20.06.2022 г. /вкл./ Комисия по прием за първи клас
7. Обявяване на видно място списъците на записаните ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година и разпределението им по паралелки 21.06.2022 г. Комисия по прием за първи клас
8. Обявяване на свободните места 22.06.2022 г. Комисия по прием за първи клас
9. Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране 24.06.2022 г. Комисия по прием за първи клас
10. Записване на учениците приети на второ класиране 27.06.2022 г. – 28.06.2022 г. Комисия по прием за първи клас
11. Обявяване на свободни места след второ класиране 29.06.2022 г. Комисия по прием за първи клас
12. Записване на ученици на незаетите места От 29.06.2022 г. до 04.09.2022 г. Комисия по прием за първи клас
13. Провеждане на родителски срещи До 05.09.2022 г. Класни ръководители на І клас
14. Утвърждаване от директора на училището на окончателните списъци на приетите ученици по паралелки До 15.09.2022 г. Директор

Критерии за класиране на деца в първи клас за учебната 2022/2023 година в случай, че броят на подалите заявления е по-голям от обявените места:

Документ за завършена подготвителна група в детска градина– Удостоверение за училищна готовност

Деца, чиито по-големи братя или сестри се обучават през съответната учебна година в СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци – доказва се с копие от първата страница от бележника на обучаемия

Деца и внуци на учители и служители, работили или работещи в училището

Деца, живеещи в близост на училището – представя се адресна регистрация

Деца близнаци или сираци

Деца със СОП

Критериите са подредени по тежест и се прилагат при наличие на повече кандидати от определените за прием места. Критериите за прием не се прилагат, когато броят на желаещите да се запишат в първи клас да не надвишава обявените места.