Прием I клас

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛАСИРАНЕ I КЛАС

Уважаеми родители, 

Детето Ви ще е в Първи клас! Това събитие е толкова вълнуващо! Ние учителите,  знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш. Всичко това заедно с уютна и позитивна атмосфера ще откривате в нашето СУ „Христо Смирненски“ , гр. Гулянци.

СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци работи по програми, осигуряващи безплатна закуска, млечни изделия и плод. Разполагаме с два физкултурни салона, четири компютърни кабинета с интерактивни дисплеи, столова с предварително обявено обедно меню. Класните стаи са просторни, светли, топли и уютни. В училището работят отлично подготвени педагогически специалисти, за които обучението на децата е призвание.

       Ние предлагаме:

  • Целодневна организация на учебния ден;
  • Занимания по интереси.

Брой паралелки – 2, 44 ученици.

Класни ръководители :

Венета Маринова и Ирина Тълпигова.

Необходими документи за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

  1. Заявление за записване в първи клас

2. Копие от Акт за раждане на детето – представя се оригинал за сравнение

3. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал

4. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт

5. Представяне на други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето

График на дейностите за прием и записване на учениците в първи клас за учебната 2022/2023 година

ДЕЙНОСТИСРОКОТГОВОРНИК
1.Среща на децата от ДГ „Незабравка“, които ще постъпят в първи клас, съобразно мерките във връзка с COVID 19До 31.03.2022г.Класни ръководители на І клас
2.Запознаване на децата и родителите с условията, които предлага училищетоДо 31.03.2022 г.Класни ръководители на І клас
3.Публикуване на сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи и критерии за подбор на децатаДо 05.04.2022г.Калоян Маринов
4.Подаване на заявления за постъпване в първи класОт 26.05.2022 г. до 06.06.2022 г.Комисия по прием за първи клас
5.Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиранеДо 08.06.2022 г.Комисия по прием за първи клас
6.Записване на учениците в първи клас приети на първо класиране с оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група09.06.2022 г. – 20.06.2022 г. /вкл./Комисия по прием за първи клас
7.Обявяване на видно място списъците на записаните ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година и разпределението им по паралелки21.06.2022 г.Комисия по прием за първи клас
8.Обявяване на свободните места22.06.2022 г.Комисия по прием за първи клас
9.Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране24.06.2022 г.Комисия по прием за първи клас
10.Записване на учениците приети на второ класиране27.06.2022 г. – 28.06.2022 г.Комисия по прием за първи клас
11.Обявяване на свободни места след второ класиране29.06.2022 г.Комисия по прием за първи клас
12.Записване на ученици на незаетите местаОт 29.06.2022 г. до 04.09.2022 г.Комисия по прием за първи клас
13.Провеждане на родителски срещиДо 05.09.2022 г.Класни ръководители на І клас
14.Утвърждаване от директора на училището на окончателните списъци на приетите ученици по паралелкиДо 15.09.2022 г.Директор

Критерии за класиране на деца в първи клас за учебната 2022/2023 година в случай, че броят на подалите заявления е по-голям от обявените места:

Документ за завършена подготвителна група в детска градина– Удостоверение за училищна готовност

Деца, чиито по-големи братя или сестри се обучават през съответната учебна година в СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци – доказва се с копие от първата страница от бележника на обучаемия

Деца и внуци на учители и служители, работили или работещи в училището

Деца, живеещи в близост на училището – представя се адресна регистрация

Деца близнаци или сираци

Деца със СОП

Критериите са подредени по тежест и се прилагат при наличие на повече кандидати от определените за прием места. Критериите за прием не се прилагат, когато броят на желаещите да се запишат в първи клас да не надвишава обявените места.