Прием след VII клас в неспециализираните училища по места по ДПП за учебната 2023/2024 година

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Средно училище „Христо Смирненски“, гр. Гулянци е училище – център за прием на документи
за участие в първи (05 – 07 юли 2023 г.), в трети етап (26-27 юли 2023 г. вкл.) и в четвърти етап (07-08 август 2023 г.) на класиране за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование в Община Гулянци.

График на дейностите:

етапиI етапII етапIII етап
 Подаване на документи 05-07 юли  13-17 юли  26-27 юли 
 Класиране до 12 юли  до 19 юли   до 31 юли 
 Записване 13-17 юли  20-24 юли  01-02 август 

Съгласно Заповед РД09-891/24.04.2023 на МОН се допълва и IV етап:

 • Подаване на документи 7-8 август 2023;
 • Класиране до 10 август;
 • Записване 11-14 август 2023.

Работно време на СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци за приема на документи:

І класиране: 05.07 до 07.07.2023 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: 26.07 до 27.07.2023 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІV класиране: 07.08 до 08.08.2023 г. – 08.00 до 18.00 часа

Какво е важно да знаете при подаване на документите за участие в приема в VIII клас?

 1. За участие в държавния план -прием, учениците успешно завършили VII клас, подават до началника на РУО-Плевен следните документи:
 • Заявление за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране по образец с подредени желания;
 • Свидетелство за завършено основно образование, когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;
 • медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии
 • удостоверение за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави.

При подаване на заявлението в училище-център задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като се изисква подпис в заявлението от ученика и родителя.

 1. При подреждане на желанията в заявлението за участие в класирането:
 • Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Изборът на паралелките (по профили и/или по специалности от професии) се осъществява от падащо меню в електронната платформа. Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област.
 • Препоръчително е да се посочат повече желани паралелки. Паралелките се подреждат по реда на тяхната привлекателност за ученика – започва се от най-желаните, към по-малко желаните.
 • Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система.

Какво е важно да знаете за класирането?

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от РУО – Плевен, в четири етапа.

 • Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.
 • След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

В периода от 05 до 07 юли 2023 г. включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас по профили и специалности от професии.

До 12 юли 2023 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в училището, в което са приети с оригиналите на документите си (оригиналното свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство, приложимо само за професионалните паралелки).

Срокът за записване на приетите ученици на първи етап на класиране е в периода 13 – 17 юли 2023 г. Записването на ученика се извършва в училището, в което е класиран.

Ако ученикът е класиран по второ или следващо желание, но класирането не го удовлетворява, в същия срок (до 17 юли 2023 г.) той подава заявление за участие във втория етап на класирането – в училището, където е класиран, като не се променят и не се пренареждат желанията.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране в срок до 17 юли 2023 г., губи мястото си от първото класиране.

Във втория етап на класиране участват учениците, които:

 • не са класирани в нито едно училище в областта;
 • са класирани по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.

Неприетите ученици на първи етап участват във втория етап, без да подават заявления.

До 19 юли 2023 г. се обявяват списъците на приетите ученици на втори етап на класиране.

В периода 20 – 24 юли 2023 г., ученици, класирани на втори етап се записват в училището, в което са приети.

В срок до 25 юли 2023 г. се обявява броят на свободните места за трети етап на класиране.

В периода 26 – 27 юли 2023 г. се подават документи за участие в трети етап на класиране, като в заявлението кандидатите подреждат желанията си за обявените свободни места по училища/ паралелки.

В третия етап на класиране участват:

 • ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием;
 • ученици, които не са кандидатствали до момента.

Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат оповестени до 31 юли 2023 г.

В периода 01 – 02 август 2023 г., ученици, класирани на трети етап се записват в училището, в което са приети.

На 04 август 2023 г. се обявяват свободните места за четвърти етап на класиране.

В периода 07-08 август 2023 г. ще се подават заявления за участие в четвърти етап на класиране онлайн или в училището-център, с подредени желания за класиране за обявените свободни места по училища/ паралелки.

В четвъртия етап на класиране участват:

 • ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием;
 • ученици, които не са кандидатствали до момента.

До 10 август 2023 г. се обявяват резултатите от четвърти етап на класиране.

В периода 11-14 август 2023 г. ученици, класирани на четвърти етап се записват в училището, в което са приети.

До 16 август 2023 г. се обявяват свободните места след четвърти етап на класиране.

След 16 август 2023 г. до 10 септември 2023 г. заявленията за попълване на свободните места след четвърти етап се подават до директора на училището, за което ученикът кандидатства. Графикът за приемане на заявления за попълване на свободните места се определя от директора на училището.

Държавен план-прием ( ДПП) 2023/2024 – 7. клас област Плевен с кодове и балообразуване