Прием за учебната 2023/2024 година

СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци е най – голямото и модерно училище на територията на Община Гулянци. Класните стаи в училището са светли, топли, просторни и уютни. За нуждите на образователния процес, сградата разполага с просторни физкултурни салони, модерно обзаведени компютърни кабинети, столова с предварително изготвено разнообразно и здравословно меню, училището също работи по програми осигуряващи всекидневно безплатна закуска, млечни продукти и плод.

В училището работят отлично подготвени педагогически специалисти, логопед, ресурсен учител, педагогически съветник.

Ние предлагаме целодневна организация на учебния ден от I до VI клас.

Прием в I клас за учебната 2023/2024 година

  • 2 паралелки
  • 44 ученици

Кандидатстването, класирането и записването в I клас се извършва по правила за прием на ученици в I клас, утвърдени от Директора на училището.

Документите се приемат в стая 103 на първия етаж в СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци от 01.05.2023 год. до 31.05.2023 год. от 08:00 до 17:00 часа.

  Подаване на заявления за кандидатстване за постъпване в първи клас От 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г. Комисия по прием за първи клас
  Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране До 05.06.2023 г. Комисия по прием за първи клас
  Записване на учениците в първи клас приети на първо класиране с оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група 06.06.2023 г. – 09.06.2023 г. /вкл./ Комисия по прием за първи клас
  Обявяване на видно място списъците на записаните ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година и разпределението им по паралелки 12.06.2023 г. Комисия по прием за първи клас
  Обявяване на свободните места 13.06.2023 г. Комисия по прием за първи клас
  Попълване на свободните места 14.06.2023 г. – 08.09.2023 г. Комисия по прием за първи клас
  Обявяване на свободните места 08.09.2023 г. Комисия по прием за първи клас
  Попълване на свободните места 11.09.2023 г. Комисия по прием за първи клас
  Провеждане на родителски срещи До 12.09.2023 г. Класни ръководители на І клас
  Утвърждаване от директора на училището на окончателните списъци на приетите ученици по паралелки До 14.09.2023 г. Директор
График на дейностите за прием и записване на учениците в първи клас за учебната 2023/2024 година

Необходими документи:

  1. Заявление /по образец/
  2. Копие от удостоверението за раждане на детето (оригинал за сверяване)
  3. Удостоверение за завършено от детето задължително предучилищно образование – при подаване на заявление за записване
  4. Лична здравна профилактична карта на детето, издадена от личния му лекар и други медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на детето /ако има такива/.

Прием в V клас за учебната 2023/2024 година

  • 1 паралелка
  • 26 ученици