Помощник-учител е стратегия, която се отнася към длъжностните характеристики и тя позволява на изпълняващия тази длъжност да помага на учениците в класа. Помощник-учителят трябва да се „рекламира“ като привилегирована позиция и да се предлага на ротационен принцип. В зависимост от отговорностите помощник-учители могат да бъдат както ученици, които се справят по-добре с учебното съдържание, така и ученици, които имат нужда да се почувстват значими и да бъдат стимулирани.

Предимства на стратегията

  • Учениците упражняват лидерска позиция в класа;
  • Учениците се упражняват в менажиране и разрешаване на конфликти;
  • Учениците се виждат с друга роля и преодоляват стереотипи за самите себе си, което от своя страна ги стимулира занапред.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • учителят трябва много обмислено да разработи длъжностната характеристика на помощник-учителя – според уменията, които иска да развива у учениците си;
  • помощник-учител е длъжност, за която учениците кандидатстват или номинират свой кандидат;
  • учителят трябва да има добре обмислена стратегия за разписване на длъжностната характеристика;
  • в идеалния случай всеки един от учениците би трябвало да има достъп до тази привилегия, а да не се стига до стереотипизиране на „добри“ и „лоши“
    ученици.

 

ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА

d.krasteva@sugulyantsi.com

Ивана Михайлова – учител,

Бакалавър, Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и начален етап на СОУ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, IV ПКС

i.mihailova@sugulyantsi.com