Подкрепа на деца и ученици със СОП

Съгласно писмо с изходящ № 9105 – 409/ 30.11.2020г на Министъра на образованието и науката ресурсните учители  осъществяват в присъствена форма в сградата на училището подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности при заявено желание на родителите.