ОРЕС съгласно ЗАПОВЕД 15-176/19.03.2021

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 31,
ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 61, ал.2, чл. 63, ал. 4 и ал.
11 и чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с решение на Министерски съвет от 25.09.2020
г. за удължаване на срока на обявената извънредна епидемична обстановка, в съответствие с
Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година
в условията на COVID-19 и в изпълнение на Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г на Министъра
на здравеопазването и Заповед № РД 09-748/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и
науката

НАРЕЖДАМ:
I. За периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г. да се преустановят присъствените учебни занятия
за всички ученици I-XII клас и да преминат в Обучение в електронна среда от разстояние –
ОЕСР в Classroom
II. Пpu обучението в електронна среда от разстояние остава в сила утвърдената седмична
програма и графикът на часовете от присъствената дневна форма на обучение
III. да се спазват правилата при работа в ОЕСР
IV. Учителите ежедневно отчитат своята заетост от 5 астрономически часа. Темите от
учебното съдържание за всеки ден и учебен час да се вписват в електронния дневник на
съответната паралелка
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица срещу подпис.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Антоанела Иванова – ЗДУД., както
ще съблюдавам лично.