Обявява подбор на кандидати за „Образователен медиатор“

Към обявата

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „, Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци.

КОМИСИЯ

КАНДИДАТИ

РЕШЕНИЕ