Обява за свободни работни места

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
ДЛЪЖНОСТ: Учител – начален етап
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 2
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2023-10-16
МЯСТО НА РАБОТА: СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: НУП
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: не


ДРУГИ:
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Заявление за заемане на длъжността
-Професионална автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 2023-10-16
ДО: 2023-10-19
В СГРАДА НА: СУ „Христо Смирненски“, град Гулянци, община Гулянци
Адрес: гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, ул Г. С. Раковски №19
Телефон: 0878514066
Забележка!
Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и
Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от
3 месеца трудово правоотношение)/копие/ се изискват от кандидата който ще бъде назначен на обявената длъжност.
дата на подаване: 2023-10-16