ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ЕКСПЕРТИ

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ЕКСПЕРТИ

по договор за БФП № BG05M2OP001-3.017-0039-C01,

„МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В МНОГООБРАЗИЕТО – ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ“,

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „ВИА ХУМАНИКА“

Партньори: – СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. Мездра

– ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – с. Вълчитрън

– СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – гр. Кнежа

– ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – гр. Кнежа

– СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – гр. Гулянци

 

Обявяваме подбор по документи на експерти за реализация на дейност I. „Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните нужди“.

Основната цел на проекта: Повишаване професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от пет партньорски училища от Северозападния регион за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Цел на дейност 1: Идентифициране нуждите на училищата-партньори от подобряване на работата в мултикултурна среда, чрез изследване и анализ на нуждите от обучение за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите училища. Изготвяне на стратегия за непрекъснато подобряване капацитета на педагогическите специалисти и директорите за утвърждаване модела на интеркултурното образование, мултикултурния диалог и създаването на подходящ социално-психологически климат в училището и обществото.

Целева група: учители, директори и други педагогически специалисти от училищата-партньори.

 

Свободна позиция: Експерт образователни дейности – 1 брой.

Изисквания за заемане: Висше образование, над 7 години опит в образователната система и работа в мултикултурна среда, добри комуникативни компетентности.

Вид правоотношение: Договор за услуга по Закона за задълженията и договорите.

Продължителност на ангажимента: 67 часа.

Основни задължения за изпълнение на работата:

– Изследване на потребностите от обучение за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в училището-партньор по проекта.

Експертът образователни дейности провеждане изследване на терен чрез стандартизирана анкета със затворени въпроси и въпросник за интервю с отворени въпроси с 24 лица, от тях: 12 представители на целевата група и 12 родители на ученици, в т.ч. от представителите на маргинализираните общности.

– Модератор във фокус група и подготовка на доклад за резултатите от нея.

Фокус групата е за оценка работата на педагогическите специалисти от училището с родителите и с децата; оценка на работата на заинтересованите страни, в т.ч. на представителите на маргинализираните общности, на училищното настоятелство и др. Всяка фокус група включва мин. 10 лица от заинтересованите страни: представители на учебното заведение, родителите, местните общности и др. Темата е: „Успехи и проблеми в работата на педагогическите специалисти с родителите и с децата-билингви. Участие в мултикултурния диалог на заинтересованите страни“. Продължителност на фокус групата 5 ч. Модераторът изготвя доклад след приключване на работата в рамките на 10 часа.

 

Необходими документи за кандидатстване:

– заявление в свободен текст, адресирано до директора на училището.

– копие от диплома за завършено образование.

– автобиография.

Срок за кандидатстване: до 15.04.2021 година.

Адрес за подаване на документи:

СУ „Христо Смирненски“

Гр. Гулянци, обл. Плевен, ул. „Г. С. Раковски“ №19

За допълнителна информация: тел. 0878514066