Учебна 2022/2023 година

Дейност 3. “Специализнрани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие”

На  05.12.2022г. от 14ч. Денислав Валериев Борисов – педагогически съветник проведе обучение пред целия педагогически състав на теми: „Прилагане на цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на насилието и тормоза в училищата, за утвърждаване на позитивната дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на деца и ученици“ поддейност 3.7. „Прилагане на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и за определяме на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск“ поддейност 3.2.

На 15.12.2022г. от 13ч. Йоана Радославова Кянова – логопед/ресурсен учител проведе обучение пред начални учители и учители по БЕЛ на тема „Обучения за работа с дете и ученик по конкретен случай, за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа, за прилагане на стандарт в логопедичната работа“ поддейност 3.4. На обучението присъства Росица Ненчева – ст. експерт по приобщаващо образование – РУО Плевен.

Презентация Йоана Кянова