З   А   П   О   В   Е   Д

№  РД-15 – 209/ 04.02.2022 г.

график за ротация по класове

график за ротация по часове

На основание чл. 257, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 24 от Наредба № 15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка със Заповед № РД 09-2196/04.02.2022 г. на Министъра на образованието и Заповед РД -01-50/03.02.2022 г на Регионална здравна инспекция – Плевен

НАРЕЖДАМ:

І. Въвеждам следния режим на обучение за учениците от І до ХІІ клас в СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци за периода от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г.

1. Присъствено се обучават учениците от І до ІV клас

2. Преустановява се присъствения учебен процес за периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за учениците от V, VІ, ІХ и ХІ клас

3. Преустановява се присъствения учебен процес за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. за учениците от VІІ, VІІІ, Х и ХІІ клас

4. Присъствените занятия да се провеждат при стриктно спазване на Насоки за работа през учебната 2021/2022 година в условията на Ковид-19, разработени и предложени от МЗ и МОН;

5. Часовете се провеждат съгласно седмичното разписание за IІ-ри срок на учебната 2021/2022 година.

6. При обучението в ОРЕС се използва общата за училището платформа на  Classroom;

7. При проблем с платформата за деня да се използват други алтернативни форми;

8. Обучението в ОРЕС и присъствено обучение да се провежда по утвърденото седмично разписание и със следната продължителност на учебния час от 30 мин за учениците от V, VІ, VІІ клас и 40 минути за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас, съгласно нормативната уредба.

9. График за организация на деня

  • Графикът на часовете за І и ІІ клас на начален етап на основна образователна степен в деня е на тестване  е следния:

Понеделник 

 ЧасНачалоКрай
1 час08:30 часа09:05 часа
2 час09:25 часа10:00 часа
3 час10:10 часа10:45часа
4 час10:55 часа11:30 часа
5 час11:40 часа12:15 часа
  • В останалите дни – вторник, сряда, четвъртък и петък графикът остава непроменен съгласно заповед № РД 15-569/14.09.2021 г. 
  • Графикът на часовете за ІІІ и  IV клас на начален етап на основна образователна степен в деня на тестване е следния: 

Понеделник 

 ЧасНачалоКрай
1 час08:30 часа09:10 часа
2 час09:30 часа10:10 часа
3 час10:15 часа10:55 часа
4 час11:00 часа11:40 часа
5 час11:45 часа12:25 часа
6 час 12:30 часа13: 10 часа
  • В останалите дни – вторник, сряда, четвъртък и петък графикът остава непроменен съгласно заповед № РД 15-569/14.09.2021 г.
  • V-VІІ клас при ОРЕС
  • Графикът на часовете за V и  VІІ клас в деня на тестване е следния: 

Понеделник 

 ЧасНачалоКрай
1 час08:30 часа09:00 часа
2 час09:30 часа10:00 часа
3 час10:15 часа10:45 часа
4 час11:00 часа11:30 часа
5 час11:45 часа12:15 часа
6 час 12:25 часа12: 55 часа
  • В останалите дни – вторник, сряда, четвъртък и петък при следния график:
ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ V-VІІ клас
ЧАСОВЕПОЧИВКА
1.0750 – 08200820– 0840
    2.0840 – 09100910 – 0930
    3.0950 – 10001000 – 1030
    4.1030 – 11001100 – 1120
    5.1120 – 11501150 – 1210
    6.1210 – 12401240 – 1300
    7.1300 – 1330
  • VІІІ – ХІІ клас при ОРЕС
  • Графикът на часовете за VІІІ и  ХІІ клас в деня на тестване е следния: 

Понеделник 

 ЧасНачалоКрай
1 час08:30 часа09:10 часа
2 час09:30 часа10:10 часа
3 час10:15 часа10:55 часа
4 час11:00 часа11:40 часа
5 час11:45 часа12:25 часа
6 час 12:30 часа13: 10 часа
  • В останалите дни – вторник, сряда, четвъртък и петък при следния график:
ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ
ЧАСОВЕПОЧИВКА
1.0750 – 08300830 – 0840
    2.0840 – 09200920 – 0930
    3.0950 – 10101010 – 1030
    4.1030 – 11101110 – 1120
    5.1120 – 12001200 – 1210
    6.1210 – 12501250 – 1300
    7.1300 – 1340

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ученици, учители и служители за сведение и изпълнение. Графика за редуване на ОРЕС с присъствено обучение и графика за ОРЕС да се постави на сайта на училището, а също така класните ръководители да уведомят ученици и родители, чрез електронните пощи.

При изпълнение на заповедта да се спазват противоепидемичните мерки и правила за работа в условията на Covid-19.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Антоанела Иванова – ЗДУД, както и ще осъществявам лично.

Емилия Петрушева

Директор

СУ „Христо Смирненски“

Гр. Гулянци