През последните три учебни години учениците в по-голяма част от учебното време се
обучават неприсъствено вследствие на въведената извънредната епидемична обстановка в
страната, свързана с COVID-19, и последвалото обучение от разстояние в електронна среда.
Това се отрази негативно на психо-емоционалното и физическото състояние на учениците и
доведе до затруднения при общуването и социалното им взаимодействие.
Настоящата програма предвижда провеждането на шестдневни туристически пътувания
с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален
живот. Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще
допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците,
както и на психичното им здраве, което е и приоритет на държавната политика. Програмата
предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта, които да
спомогнат за развитие на способностите на учениците в тези области и като цяло да
стимулират тяхното личностно развитие. Реализирането на активна почивка на учениците
през летните месеци на годината, когато има много възможности за отдих, спорт и други
занимания на открито, е от ключово значение за преодоляване на негативните тенденции от
пандемичната криза.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 5
„Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция” на
Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република
България (2021 – 2030).
2.1 Цели на програмата
Създаване на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически
специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните
последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.
2.2. Обхват
Програмата се изпълнява на територията на Република България и обхваща държавни,
общински, частни и духовни училища, обучаващи ученици от I клас до XI клас през учебната
2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 година.
2
Участници в туристическите пътувания са ученици от I клас до XI клас, учители, други
педагогически специалисти – възпитатели, психолози, педагогически съветници и
медицински специалисти от училища и центрове за специална образователна подкрепа
(ЦСОП) – по преценка на ръководителя на институцията, инициатор на пътуването.
Учениците се организират в групи със съответни ръководители на групите, като на всеки
10 ученици се определя не по-малко от 1 възрастен. Ръководители на групи могат да бъдат
учители, а по изключение и други педагогически специалисти.

През учебната 2021/2022 година нашето училище се включи с 5 групи, както следва:

  1. Пампорово 76 ученика и 7 ръководители
  2. Слънчев бряг 44 ученика и 4 ръководители
  3. Трявна 28 ученика и 3 ръководители
  4. Ахелой 44 ученика и 4 ръководители
  5. Приморско 46 ученика и 4 ръководители

През учебната 2020/2021 година нашето училище се включи с 3 групи, както следва:

  1. Пампорово 22 ученика и 1 ръководител
  2. Слънчев бряг 12 ученика и 1 ръководител
  3. Банско 31 ученика и 2 ръководители