Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.
Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
Цели на програмата:
− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;

Учебна 2023/2024 година

В СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци продължава работата по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Сформирани три групи по Модул 1. Изкуства:

 • Танцов състав, с ръководител Елеонора Стефанова
 • Училищен хор, с ръководител Калоян Маринов
 • Театрално студио, с ръководител Ирина К. Николова

и три групи по Модул 2. Спорт:

 • Баскетбол, с ръководител Петя Велкова
 • Волейбол, с ръководител Бисер Бунев
 • Футбол, с ръководител Любомир Димитров

Учебна 2022/2023 година

В СУ „Христо Смирненски“ са сформирани три групи по Модул 1. Изкуства:

 • Танцов състав, с ръководител Елеонора Стефанова
 • Училищен хор, с ръководител Калоян Маринов
 • Театрално студио, с ръководител Ирина К. Николова

и три групи по Модул 2. Спорт:

 • Баскетбол, с ръководител Петя Велкова
 • Волейбол, с ръководител Бисер Бунев
 • Футбол, с ръководител Любомир Димитров