Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ и в края на Х клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки. На учениците със специални образователни потребности (СОП), които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“. Учениците със СОП, които не могат да полагат писмени и/или практически изпити, в процеса на обучение полагат само устни изпити.

Национално външно оценяване се извършва при завършване на първия гимназиален етап на средната степен на образование. Освен основните цели националното външно оценяване в края на първия гимназиален етап на средната степен на образование има за цел и измерване степента на постигане на отделни компетентности, свързани с българския език и функционалната грамотност в областта на четенето, както и на математиката и математическата грамотност, придобити в класовете от етапа. Изпитите се провеждат под формата на тест.

След успешно завършване на ХІІ клас, учениците полагат Държавни зрелостни изпити. Задължителните зрелостни изпити са два, регламентирани в учебно-изпитната програма за ДЗИ, като единият е по български език и литература, а вторият – по избор на ученика. Ако ученикът желае, може да положи и трети ДЗИ по избор на ученика по предмет от предметите за задължителна и задължително-избираема подготовка според съответния училищен план. Учениците, които желаят да продължат образованието си в университет трябва да положат успешно двата задължителни държавни зрелостни изпита, за да получат диплома. Останалите получават удостоверение за завършен гимназиален етап и могат да положат държавните зрелостни изпити в бъдеще по свое решение. Общообразователните държавни зрелостни изпити се провеждат под формата на стандартизирани тестове в два изпитни варианта според учебните програми по съответните предмети  и учебно-изпитните програми, разработени въз основа на учебното съдържание, покрито в рамките на задължителната подготовка според съответната учебна програма. Изпитът на учениците се провежда само по единия вариант, изтеглен в деня на изпита. Учебните програми по предмети и учебно-изпитните програми се утвърждават с Наредба на министъра на образованието, младежта и науката, а за училища, финансирани от бюджета на друго министерство или институция – след съгласуване със съответния министър или началник на институцията. Държавните зрелостни изпити могат да бъдат устни, писмени или практически в зависимост от предмета. Техният формат и продължителност се определят от съответните учебни и учебно-изпитни програми. Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация се състоят от теоретичен изпит по съответната професия и специалност и практически изпит по професията и специалността. Оценките на учениците от държавните зрелостни изпити се признават за записване в университет при условия определени от всяко висше училище.

Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката. Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на обучението. Оценяващият предварително запознава оценяваните с учебното съдържание, оценяваните компетентности, организацията и формaта на оценяването, както и с конкретните правила, по които ще бъдат оценявани. Основните цели на оценяването са две:

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа и

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.

Държавните зрелостни изпити са писмени и изпитните работи от тях се проверяват като анонимни. Освен на двата задължителни държавни зрелостни изпита по свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети Български език и литература, Чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и икономика и Философия.

На ученици, завършили ХІІ клас и положили успешно държавните зрелостни изпити, се издава Диплома. Дипломата се издава съобразно държавните образователни изисквания за степен на образование, образователния минимум, учебния план и документите в системата на народната просвета. Дипломата се издава от училището, в което ученикът е завършил ХІІ клас.

На ученик, който не е положил успешно държавните образователни изисквания, се издава удостоверение за завършено средно образование, което му дава право да продължи своето професионално обучение за получаване на квалификация по определена професия.

Завършено средно професионално образование се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. Свидетелството за професионална квалификация се издава на ученици, завършили ХІІ клас и успешно положили държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация според държавните образователни изисквания за професионално образование и обучение, за придобиване на квалификация в определени професии и системата за оценяване. Учениците, завършили професионално училище, професионална гимназия или гимназия по изкуствата придобиват и степен за професионална квалификация. Според Закона за професионално образование и обучение степените на професионална квалификация са четири, като четвърта степен се придобива чрез обучение след завършване на средно образование.  Завършването на средно образование води до придобиване на втора (след четиригодишно обучение) и трета степен (след пет или шестгодишно обучение) на професионална квалификация. Дипломите за завършено средно образование и свидетелствата за професионална квалификация, издадени от училищата се регистрират и в електронна програма, поддържана от министерството на образованието, младежта и науката.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2023

1. Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в IV. клас през учебната 2022-2023 година:

 • Български език и литература – 29 май 2023г., начало 10.00 часа.
 • Математика – 30 май 2023г., начало 10.00 часа.

2. Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в VII. клас през учебната 2022-2023 година:

 • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9.00 часа.
 • Математика – 16 юни 2023 г., начало 9.00 часа.
 • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 9.00 часа.

3 .Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в X. клас през учебната 2022-2023 година:

 • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11.00 часа.
 • Математика – 16 юни 2023 г., начало 11.00 часа.
 • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 11.00 часа.
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа.

II. НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • НВО включват ученици, които в съответната учебна година се обучават в дневна, в индивидуална или в комбинирана форма на обучение;
 • На НВО по тяхно желание може да участват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна форма на обучение.

Учениците се явяват на изпит по НВО в училището, в което се обучават.

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА УЧЕНИКЪТ:

 • се явява в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със Заповед на Министъра на образованието и науката за начало на изпита;
 • Носи документ за самоличност;
 • Носи и ползва химикалка, която пише с ЧЕРЕН цвят, молив, гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник;

2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите
от националните външни оценявания:

Дейност
Срок
НВО в IV НВО в VII НВО в Х
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО
до 03.02.2023 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията им
до 08.02.2023г.
Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти, за начални учители за четене на диктовка и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО
01.02. – 17.02.2023г.
Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВО
до 24.02.2023г.
Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВО
до 24.02.2023г.
Въвеждане в ЕИСИП на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите
до 06.03.2023г.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит
до 07.04.2023г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 12.05.2023г.
до 05.06.2023г.
Утвърждаване на списък на квесторите, на учителите консултанти, на началните учители за четене на диктовка и на учителите по чужд език за четене на текст до 18.05.2023г.
до 06.06.2023г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО до 10.05.2023г.
до 09.06.2023г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 01.06. – 08.06.2023г.
16 – 27.06. 2023г.
Обявяване на резултатите от НВО до 09.06.2023г.
до 28.06.2023г.

Уважаеми родители и ученици, моля прочетете приложената инструкция преди датите за НВО:

Натиснете тук за инструктажи и важна информация за НВО IV. клас

Натисни тук за инструктажи и важна информация за НВО VII. клас

Натисни тук за инструктажи и важна информация за НВО X. клас