ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Обща цел: Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване
на плавен преход между детската градина и първи клас и между началния и
прогимназиалния етап на основно образование. Изпълнението на настоящата програма
ще има като краен ефект придобиване на увереност в собствените възможности,
задържане на учениците в училище и мотивация за успешен преход в следващ
образователен етап.
Конкретни (специфични) цели:
1. Осигуряване на възможности за прилагане на индивидуален подход в
обучението, основан на системно проследяване на постиженията учениците и отчитане
на техния напредък от подготвителната група до завършване на основно образование.
2. Улесняване на прехода между отделните етапи на основното образование.
3. Създаване на партньорства и мрежи между училища и детски градини.
3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Планирани и проведени работни срещи и посещения на начални
учители/ресурсни учители в детска градина за запознаване с индивидуалните особоности
на децата, които предстои да постъпят в първи клас, както и реализирана съвместно
преподавателска дейност в детската градина и в училище, свързана с по-успешна
адаптация на децата към новата им социална роля на ученик.
Планирани и проведени уроци с „гостуващи учители“ съвместно от начални
учители и от учители в прогимназиалния етап и разработени материали, подпомагащи
по-плавния преход от IV към V клас.
– Подкрепа на формиращото оценяване в началните класове чрез създаване на
индивидуално портфолио за проследяване на напредъка на всеки ученик по време на
обучението му в определен клас от началния етап на основно образование.

4. ОБХВАТ

Програмата обхваща два модула:
Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните
постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио”
Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния
етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

Нашето училище се включи в Националната програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ с групи по МОДУЛ 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния образователен етап за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Работата стартира през учебната 2014/2015 година –  от начален етап участват 5 -ма преподаватели, като всеки работи с група по Български език и литература и група по Математика; от прогимназиален етап  3 – ма преподаватели и са сформирани 2 групи по Български език и литература и една група по Математика;

През учебната 2015/2016 година продължава, като в начален етап участват 3 – ма преподаватели, като всеки работи с група по Български език и литература и група по Математика а в прогимназиален етап отново   3 – ма преподаватели и са сформирани 2 групи по Български език и литература и една група по Математика.

През учебната 2018/2019 година работата по програмата продължава – в начален етап участват 3 – ма преподаватели, като всеки работи с група по Български език и литература и група по Математика, а в прогимназиален етап 3 – ма преподаватели и са сформирани 2 групи по Български език и литература и една група по Математика.